สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 34 5 2 1 41
2 ธารน้ำใจ 33 8 3 5 44
3 เซนต์ยอแซฟนาแก 30 10 5 5 45
4 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 25 5 2 3 32
5 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 25 4 2 2 31
6 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 24 12 3 7 39
7 บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 22 7 1 1 30
8 บ้านนาคอกควาย 21 4 2 7 27
9 โพนสวางนางิ้ววิทยา 20 4 4 7 28
10 ปลาปากราษฎร์บำรุง 20 2 2 2 24
11 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 19 5 4 7 28
12 โพนทองวิทยาคาร 19 5 4 3 28
13 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 18 6 1 4 25
14 บ้านดอนแดงเจริญทอง 18 4 5 4 27
15 บ้านนาดอกไม้ 17 3 1 6 21
16 บ้านคำสว่าง 16 13 2 4 31
17 สุนทรวิจิตร 16 7 6 6 29
18 ศรีโพนทองวิทยา 16 3 4 5 23
19 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 15 6 3 6 24
20 บ้านแสนพันหมันหย่อน 14 6 5 1 25
21 บ้านกุรุคุ 14 3 4 3 21
22 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 14 2 1 6 17
23 บ้านโคกกลาง 13 6 3 2 22
24 สันตยานันท์ 13 6 1 1 20
25 ตงเจี่ย 12 6 1 2 19
26 บ้านโคกหินแฮ่ 11 5 7 4 23
27 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 11 4 5 3 20
28 บ้านผึ้ง 11 2 4 2 17
29 บ้านนาบัว 11 2 0 1 13
30 บ้านศรีธน 11 1 1 5 13
31 เรณูวิทยาคาร 10 7 3 3 20
32 บ้านนาคู่ 10 2 2 4 14
33 บ้านหนองผักแว่น 9 5 2 4 16
34 บ้านดอนขาว 9 4 0 0 13
35 บ้านนาเลียง 9 2 5 10 16
36 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 9 1 2 1 12
37 บ้านนาโดนใหม่ 9 0 1 0 10
38 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 9 0 1 0 10
39 บ้านดงอินำ 8 6 2 1 16
40 บ้านชะโนต 8 5 3 5 16
41 บ้านดงบาก 8 4 2 0 14
42 บ้านยอดชาดวิทยา 8 3 3 1 14
43 ชุมชนบ้านพิมาน 8 0 0 0 8
44 บ้านสำราญ 7 8 2 2 17
45 บ้านนาทุ่งมั่ง 7 6 1 2 14
46 ชุมชนบ้านพุ่มแก 7 4 2 3 13
47 บ้านมหาชัย 7 3 1 1 11
48 บ้านหนองปลาดุก 7 2 4 5 13
49 บ้านถาวรนาอุดม 7 2 2 3 11
50 บ้านหนองหอยใหญ่ 7 2 1 2 10
51 บ้านนาหัวบ่อ 7 1 0 0 8
52 บ้านหนองบัวคำ 7 0 1 0 8
53 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 6 6 2 2 14
54 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 6 5 3 3 14
55 นาถ่อนวิทยานุกูล 6 5 0 1 11
56 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 6 4 4 8 14
57 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 6 4 2 0 12
58 บ้านโคกสูง 6 4 1 1 11
59 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 6 3 3 1 12
60 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 6 3 2 1 11
61 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 6 2 1 2 9
62 บ้านทุ่งมน 6 2 1 1 9
63 บ้านวังกระแส 6 2 1 0 9
64 บ้านนาแกบึงเหล็ก 6 2 1 0 9
65 ดอนเหลืองทองวิทยา 6 2 0 1 8
66 บ้านหนองหญ้าไซ 6 2 0 0 8
67 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 6 1 2 0 9
68 อนุบาลประยูรศรี 6 1 1 7 8
69 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 6 1 1 0 8
70 บ้านคำพอก 6 0 2 2 8
71 บ้านหนองแสง 6 0 0 1 6
72 บ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 6 0 0 0 6
73 บ้านวังตามัว 5 7 4 3 16
74 บ้านโพธิ์ตาก 5 6 1 7 12
75 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 5 5 2 3 12
76 บ้านกุงโกน 5 5 0 3 10
77 บ้านม่วง 5 5 0 3 10
78 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 5 4 6 2 15
79 บ้านนามูลฮิ้น 5 3 1 2 9
80 บ้านนาป่ง 5 3 0 0 8
81 บ้านหัวขัวใต้ 5 2 1 0 8
82 บ้านโสกแมว 5 1 0 2 6
83 บ้านวังยาง 5 0 1 3 6
84 เรณูนครพิกุลแก้ว 5 0 0 1 5
85 พระซองวิทยาคาร 5 0 0 0 5
86 บ้านหนองสะโน 4 4 0 1 8
87 บ้านนามะเขือ 4 4 0 1 8
88 บ้านวังไฮหนองกุง 4 3 2 1 9
89 บ้านโพนแพง 4 3 0 1 7
90 บ้านหนองแซง 4 3 0 0 7
91 บ้านหนองบ่อ 4 2 1 1 7
92 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 4 2 1 0 7
93 บ้านสร้างแป้น 4 2 0 1 6
94 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 4 2 0 1 6
95 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 4 1 2 3 7
96 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 4 1 1 1 6
97 บ้านเหล่าสำราญ 4 1 1 0 6
98 บ้านดงน้อยพัฒนา 4 1 0 1 5
99 นางามวิทยาคาร 4 1 0 1 5
100 บ้านคำชะอี 4 1 0 0 5
101 บ้านหนองดินแดง 4 1 0 0 5
102 บ้านหนองบึง 4 1 0 0 5
103 บ้านนาป่งคอง 4 0 0 1 4
104 บ้านเหิบ 4 0 0 0 4
105 บ้านกุตาไก้ 3 4 1 1 8
106 ชุมชนนามนวิทยาคาร 3 3 3 2 9
107 บ้านดอนดู่ 3 3 0 2 6
108 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 3 2 1 2 6
109 บ้านปลาปากน้อย 3 2 1 0 6
110 บ้านห้วยทราย 3 2 0 0 5
111 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 3 1 2 2 6
112 บ้านโคกกลาง 3 1 2 1 6
113 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 1 0 1 4
114 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 3 1 0 1 4
115 บ้านไทยสามัคคี 3 1 0 1 4
116 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) 3 1 0 1 4
117 บ้านหนองค้าโคกกุง 3 1 0 0 4
118 บ้านโพนสวางหนองแหน 3 1 0 0 4
119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 3 0 1 6 4
120 บ้านเหล่าทุ่ง 3 0 0 1 3
121 บ้านโพนป่าหว้าน 3 0 0 1 3
122 บ้านโพนสาวเอ้ 3 0 0 0 3
123 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
124 บ้านทันสมัย 3 0 0 0 3
125 บ้านวังยาง 3 0 0 0 3
126 บ้านวังม่วง 3 0 0 0 3
127 บ้านดงดู่งาม 3 0 0 0 3
128 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 3 0 0 0 3
129 บ้านนาหนาด 2 8 4 2 14
130 บ้านนากุงยางคำ 2 5 2 3 9
131 บ้านนายอ 2 4 1 2 7
132 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 2 4 1 0 7
133 บ้านสร้างแห่ 2 3 4 3 9
134 บ้านนาโสก 2 3 1 2 6
135 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 2 3 1 1 6
136 บ้านคับพวง 2 3 0 0 5
137 ลาดสว่างวิทยา 2 2 2 1 6
138 บ้านหนองกุดแคน 2 2 0 2 4
139 บ้านดงยอ 2 2 0 1 4
140 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 2 2 0 1 4
141 บ้านดงป่ายูง 2 2 0 0 4
142 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 2 2 0 0 4
143 บ้านคำผาสุข 2 1 2 0 5
144 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 2 1 1 2 4
145 บ้านหนองนางด่อน 2 1 1 0 4
146 บ้านดินดำหมากเฟือง 2 1 0 4 3
147 บ้านทรายมูลคำผักแพว 2 1 0 2 3
148 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 2 1 0 1 3
149 บ้านหนองหอยคำอ้อม 2 1 0 1 3
150 บ้านนางเลิศ 2 1 0 0 3
151 บ้านวังสิม 2 1 0 0 3
152 ชายแดนอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
153 บ้านนาม่วง 2 1 0 0 3
154 บ้านเนินสะอาด 2 1 0 0 3
155 บ้านโคกก่อง 2 1 0 0 3
156 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 2 0 1 0 3
157 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 2 0 1 0 3
158 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 2 0 0 0 2
159 พระกลางวิทยาคาร 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
161 บ้านโนนสวรรค์ 2 0 0 0 2
162 บ้านโพนทัน 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองญาติ 1 4 4 1 9
164 เมืองนครพนม 1 4 3 4 8
165 บ้านหนองแคน 1 3 1 4 5
166 บ้านดอนข้าวหลาม 1 3 1 0 5
167 บ้านหนองบัวหนองแวง 1 3 1 0 5
168 บ้านสว่างสำราญ 1 3 0 1 4
169 บ้านขอนขว้าง 1 3 0 0 4
170 บ้านดงติ้ว 1 2 2 0 5
171 บ้านนาราชควาย 1 2 1 2 4
172 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1 2 0 1 3
173 บ้านน้ำบ่อ 1 2 0 1 3
174 บ้านหนองยอโพนแพง 1 2 0 0 3
175 บ้านดอนโทน 1 1 1 2 3
176 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 1 1 1 2 3
177 บ้านหนองห้าง 1 1 1 1 3
178 บ้านนาสีนวล 1 1 1 0 3
179 บ้านดงก้อม 1 1 0 2 2
180 บ้านปากบัง 1 1 0 2 2
181 บ้านวังกะเบา 1 1 0 1 2
182 บ้านโชคอำนวย 1 1 0 1 2
183 บ้านวังยาง 1 1 0 1 2
184 บ้านหนองหญ้าม้า 1 1 0 1 2
185 บ้านดอนกลาง 1 1 0 1 2
186 บ้านโพธิ์ศรี 1 1 0 0 2
187 บ้านน้อยใต้ 1 1 0 0 2
188 บ้านหนองกกคูณ 1 1 0 0 2
189 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
190 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 1 1 0 0 2
191 บ้านนาเชือก 1 1 0 0 2
192 บ้านหนองหมากแก้ว 1 1 0 0 2
193 บ้านใหม่วังเซือม 1 1 0 0 2
194 อนุบาลนิลวรรณ 1 1 0 0 2
195 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 2 5 3
196 บ้านกลางน้อย 1 0 1 3 2
197 บ้านจรุกเตย 1 0 1 1 2
198 บ้านนาขามส้มป่อย 1 0 1 0 2
199 อนุบาลเชษฐานงนุช 1 0 1 0 2
200 บ้านกลางบ้านหนาด 1 0 0 2 1
201 บ้านสร้างเม็ก 1 0 0 1 1
202 บ้านโนนสังข์ 1 0 0 1 1
203 บ้านนาสะเดา 1 0 0 0 1
204 บ้านโนนหอม 1 0 0 0 1
205 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
206 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 0 0 0 1
207 บ้านจอมมณี 1 0 0 0 1
208 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 0 0 0 1
209 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
210 บ้านบ่อสะอาด 1 0 0 0 1
211 บ้านดอนม่วง 1 0 0 0 1
212 บ้านนาขาม 1 0 0 0 1
213 บ้านนายอน้อย 1 0 0 0 1
214 บ้านนาราชควายน้อย 1 0 0 0 1
215 บ้านนาโดนเก่า 1 0 0 0 1
216 บ้านพิมานท่า 1 0 0 0 1
217 บ้านสามแยกหัวภูธร 1 0 0 0 1
218 อนุบาลกิ่งกาญจน์ 1 0 0 0 1
219 บ้านสุขเกษม 0 3 1 1 4
220 บ้านแก่งโพธิ์ 0 3 0 0 3
221 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 2 2 3 4
222 บ้านนกเหาะ 0 2 2 2 4
223 บ้านกกไฮ 0 2 2 0 4
224 บ้านกลางมูลอ้น 0 2 0 1 2
225 บ้านกุดฉิม 0 1 1 1 2
226 บ้านหนองคอง 0 1 1 0 2
227 บ้านดอนสวรรค์ 0 1 0 3 1
228 บ้านคำเม็ก 0 1 0 2 1
229 บ้านนาบั่ว 0 1 0 1 1
230 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 1 0 1 1
231 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
232 บ้านชะโงมนาโดน 0 1 0 0 1
233 บ้านนาคำโนนขาม 0 1 0 0 1
234 บ้านนาหลวง 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองกุง 0 1 0 0 1
236 บ้านนาดี 0 0 1 1 1
237 บ้านห้วยไหล่ 0 0 1 1 1
238 บ้านแขนนาง 0 0 1 1 1
239 บ้านดงขวาง 0 0 1 0 1
240 บ้านพระซองเหนือ 0 0 1 0 1
241 บ้านวังโพธิ์ 0 0 1 0 1
242 บ้านดงยอ 0 0 1 0 1
243 บ้านนาคำ 0 0 1 0 1
244 บ้านสร้างหิน 0 0 1 0 1
245 บ้านหนองจันทน์ 0 0 1 0 1
246 บ้านหนองยาว 0 0 1 0 1
247 บ้านหนองแซง 0 0 1 0 1
248 บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลฺยาโณอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
249 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 1 0 1
250 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 2 0
251 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 1 0
252 บ้านต้นแหน(ราษฎรณ์ต้นแหนฯ) 0 0 0 0 0
253 บ้านจำปา 0 0 0 0 0
254 มรุกขนคร 0 0 0 0 0
รวม 1,177 506 258 348 2,289