รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 22 - 25 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีธน 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีทาหนุน
 
1. นายลักษณ์  วงค์ศรีชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ยะไวย์
 
1. นางชไมพร  แก้วมณีชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1. เด็กหญิงภิมลมาศ  สุนา
 
1. นางพรพิไล  วิญญาณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรกมล  คำถา
 
1. นางจินตะนา  พ่อหลอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์   สมศรี
 
1. นางจามรี   แสนสุภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กหญิงสุริชาดา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวชวารินทร์  แก้วบุตตา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วิเศษแก้ว
 
1. นางฐิติพร  แก้วสอนดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสิม 1. เด็กหญิงสุธารินี  หล้าหิบ
 
1. นางวิลาวัลย์  สูรย์ราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำนาที
 
1. นางโสภาพร  เกียรติบัณฑิต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  จันทร์สองดวง
2. เด็กหญิงรัชชประภา  สุวรรณไตร
 
1. นางสาวอภิญญา  คำพิลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงปริมาศ  นามเกตุ
2. เด็กชายเกื้อพงษ์  ยะตะโคตร
 
1. นางโชคดี  คำเพชรดี
2. นางระนองรักษ์  พลซื่อ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ
 
1. นางรัชดาวรรณ  ไชยรา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายจิรายุ   อินทรักษา
 
1. นายสมพงค์   อภิวัฒนานุกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  วงค์ตาทำ
 
1. นางพัชรี  เพียรชนะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  อามาตรทอง
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เชื้อวังคำ
 
1. นางประเสริฐ  บริโปร
2. นางพุทธมา  ต่ายเนาว์ดง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุขพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สูญราช
3. นางสาวอรพรรณ    ขุมทอง
 
1. นางนารีรัตน์   อินทร์ติยะ
2. นางสาวณัฐธิดา   รักษาพล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนนทราช
2. เด็กหญิงบุรัสกร  ทักษิณ
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย
 
1. นางจันทสิน  สุนนท์ชัย
2. นางวิไลภรณ์  รุณธาตุ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยพิมพ์
2. เด็กชายอนุชา   พรมพินิจ
3. เด็กหญิงโสรญา  สูญราช
 
1. นางจิราพร  ซุยพิมพ์
2. นางสุวคนธ์  บุตรชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   อภิสกุลชาติ
2. เด็กหญิงศิรดา   ธนากรจักร
 
1. นายสมพงค์   อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายพรชัย  ราชบัญดิษฐ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  ชุมปลา
 
1. นางรัตนา  บุญพามา
2. นายเบญจมินทร์  เวชกามา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปวรุตม์  ไชโย
 
1. นายบัณฑิตย์  ไชโย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร
 
1. นายโพวิล  ศรีมีชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1. นายภคภงค์  อุ่นอาสา
 
1. นายบัณฑิตย์  ไชโย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฐากัญญา   ธนาธนัยภัทร
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์   คณานันท์
3. เด็กชายวัชรพล   ฉัตรชนะชัย
 
1. นางกัญวรา   อารีรัตน์
2. นางสมสมัย   จิรพัทธ์พงศกร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวรักษ์สุดา  วงค์ฝ่ายแดง
2. นายรัฐพงษ์  น้ำยอง
3. นางสาวสุรินทร  แสนสุภา
 
1. นางวนิดา  วังทะพันธ์
2. นางสาวจุรีรัตน์  รอบรู้
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงก้อม 1. เด็กหญิงดวงหฤทัย  จิระพล
2. เด็กหญิงอารีญา  วังวรณ์
3. เด็กหญิงเปรมนิภา  จำลองสอง
 
1. นางภัทราวดี  สวัสดิ์ปรุ
2. นางสาวไพลิน  ยอดมงคล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นามเกตุ
2. เด็กหญิงอลิสา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงโสรญา  หลาบโพธิ์
 
1. นางสุวคนธ์  บุตรชาติ
2. นางจิราพร  ซุยพิมพ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หมอกไส
2. เด็กหญิงสุนิตา  วังทะพันธ์
3. เด็กหญิงแก้วมณี  ไชยชะนวน
 
1. นางนิภาภัทร์  ธงยศ
2. นางกมลพรรณ  ไชยขันธุ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุธิโย
2. เด็กหญิงชญานิน  ไม่แพง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขพิมาย
 
1. นางสิริกัญจนภัสร์  ลึกทะเล
2. นายกิตติ  สมอินอ้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนเลาพล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นนเลาพล
3. เด็กหญิงภัทร์ตรา  เจริญพร
 
1. นางสาวสิริวรรณ   ประพัฒน์พงษ์
2. นางสาวชนนิกานต์   บุญแข็ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงรัตนา  มุลทาเย็น
2. นางสาววรรลิกา  หนูน้อย
3. นางสาวสุดาพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวนิดา  วังทะพันธ์
2. นางสาวจุรีรัตน์  รอบรู้
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1. เด็กชายกิตติธัช  เกตชาลี
2. เด็กชายพีระศักดิ์  ใจสุข
 
1. นายวิฆเนศ  แสงนา
2. นายกัมปนาท  บุตรศรีรักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1. เด็กชายกรวิชญื  วิรานุช
2. เด็กหญิงชัญญานุช  นาคำ
 
1. นายกัมปนาท  บุตรศรีรักษ์
2. นายวิฆเนศ  แสงนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินำ 1. เด็กชายกรวิทย์  คุณาคม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรฤทธิ์
 
1. นายไฉน  ไกยะฝ่าย
2. นายชมแสง  คำชมภู
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินำ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พ่อโสภา
2. เด็กชายณัฐพล  บำรุงเพชร
 
1. นายไฉน  ไกยะฝ่าย
2. นายชมแสง  คำชมภู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กชายกฤตกร  มหุวัน
2. เด็กชายสมัชญ์  แก้วกิ่ง
 
1. นายสุทัศน์  พืชนุกูล
2. นางประคอง  ชินหงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู่ 1. เด็กชายปรเมนทร์  จันทนะ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ดอกไม้
 
1. นายชนศักดิ์  ธน.ไม้
2. นายประพาส  นิลคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กชายธนิสร  บรรพบุตร
2. เด็กชายนิมิตร  แก้วประสินธ์
 
1. นายคงศักดิ์  สมดวน
2. นายธีระพงษ์  ฝ่ายเพีย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงศ์ศรีชา
2. เด็กหญิงชนากานต์  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงธิญาดา  ขุนพรม
4. เด็กหญิงวรรณพร  ไตยราช
5. เด็กหญิงฬีญาพร  สัมพันธ์
 
1. นางจินตนา  สงวนชม
2. นางเมทินี  ลับจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงกชกร  บุพศิริ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สายวร
3. เด็กหญิงชญานันท์   สุโพเคน
4. เด็กหญิงณัฐพัชร์   สร้อยศรี
5. เด็กหญิงศจิษฐา   ไขลายหงษ์
 
1. นางประไพ   มีอภิรักษ์
2. นางรวิวรรณ   พงษ์พวงเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทโลลุน
2. เด็กหญิงญารินดา  หาญทองชัย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หล่ำศรี
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  จิตน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  นันทะจักร
 
1. นางพรพิชญา  ประเสริฐศรี
2. นางสาวสมใจ  วงษ์ตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงนภาพร  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ผมงาม
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวิมล
4. เด็กหญิงสุชาดา  อุทกศิริ
5. เด็กหญิงสุภัตรา  โกพลรัตน์
 
1. นางญาณี  ไชยวงศา
2. นางสีรุ้ง  ศรีชาหลวง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อขาวพิมพ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  โคทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เพ็งสวย
4. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร์หล่น
5. เด็กหญิงเขมิกา  ปูคะธรรม
 
1. นางจินตนา  สงวนชม
2. นางเมทินี  ลับจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินแสงแวง
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์อบ
3. เด็กหญิงภาวรินทร์  แสนครุธ
4. เด็กหญิงยุวธิดา  ฝ่ายเพีย
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คุณขยัน
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ใสส่อง
2. นายปริญญา  ยศพรรษา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ธานีกุล
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  อุธทา
3. เด็กชายศรันย์  หัสดี
4. เด็กหญิงเกษรินทร์  ไชยลา
5. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อินทะวงษ์
 
1. นางสาววารุณี  ปารีพันธ์
2. นายอาทิตย์  คำศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 1. เด็กชายชญานี  ละม้าย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกิดไธสง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ราชบัญดิษฐ์
4. เด็กชายมานพ  การิโก
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คุณความสุข
 
1. นายมงคล  อินทร์พาพรหม
2. นายไพสาร  แสงผา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงราชา
2. เด็กหญิงตติยา  สุขมอญ
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยวงค์
4. เด็กชายธนทัต  สุมังคะ
5. เด็กหญิงธิดาเนตร  ลามี
6. เด็กหญิงธีรภัทร  อินทร์พิมพ์
7. เด็กหญิงนันชนก  กาญจนบำรุงสกุล
8. เด็กชายปฏิพล  คุณขยัน
9. เด็กหญิงปริญญาพร  โม้มวล
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  นันสี
11. เด็กหญิงปาริชาติ  เอฟวา
12. เด็กชายพงศกร  คำเบ็ง
13. เด็กหญิงภูริชญา  เสนาพรม
14. เด็กหญิงรพีวรรณ  พาพรม
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทุมโส
16. เด็กชายวรุต  คำพันธ์
17. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์พิมพ์
18. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สิมมาลา
 
1. นายอุทิศ  ไชยสี
2. นางนารี  ไชยสี
3. นางปราศรัย  พงศ์พันธุ์
4. นางสาวเนตรชนก  ก้อนวัน
5. นายชาติชาย  พรหมเชียง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษดา  แสงอาสน์
2. เด็กชายกัมปนาท  จุลเทพ
3. เด็กหญิงกิ่งชดา  สุราษ
4. เด็กชายก้องกิดากร  แสงศาลา
5. เด็กชายคารมินทร์  ศรีสุโน
6. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์สุนะ
7. เด็กหญิงณัฐชยา  พ่อศรียา
8. เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมนา
9. เด็กชายธีระพัฒน์  หงษา
10. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทระมณี
11. เด็กชายนฤเบศร์  จุลทอง
12. เด็กหญิงน้ำฝน  สังฆทิพย์
13. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ฉากกิ่ง
14. เด็กชายสัมฤทธิ์  พรหมวิชัย
15. เด็กชายอดิศร  สลางสิงห์
16. เด็กชายอนุรักษ์  ก้อนคำตัน
17. เด็กหญิงอภิสรา  เรืองทอง
18. นางสาวเจนจิรา  คนหาญ
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทิพมูล
20. เด็กหญิงโชติกา  มุนตะทุม
 
1. นายยอดยิ่ง  ราชิวงศ์
2. นางรุ่งรัตน์  ชาติชำนิ
3. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
4. นายเกรียงไกร  ผาลอด
5. นางปราณี  ตะนะคี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สิทธิ์นะศรี
 
1. นางศิรินทิพย์  วงค์ชาชม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ช่วงโชติ
 
1. นางเอนก  ธรเสนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  ไตรยราช
 
1. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงลุดี  เอ็ฟวา
2. เด็กชายศุภกิจ  วงค์ยา
 
1. นางเปรมจิต  ศรีประทุมภรณ์
2. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายชนกชนม์   เนวะมาตย์
2. เด็กหญิงเอกฤทัย   กล่อมจิตต์
 
1. นางกมลลักษณ์   สำราญสุข
2. นางกิติยา   ทำมาน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายจีราภัทธ์  มานะศรี
2. เด็กหญิงอลิตตา  แก้วมณี
 
1. นางเสาวนีย์  ไตรยะถา
2. นางจรินทร  คำหา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาษาวงค์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คดเกี้ยว
3. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ทาอามาตย์
4. เด็กหญิงนริณยา  อุปา
5. เด็กหญิงปวีณา  คำไพ
6. เด็กหญิงปันปนิธ  ศรีสุธรรม
7. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ตะเนาว์
8. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นาติโน
9. เด็กหญิงภรณ์ธิภา  สมฤทธิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำมี
 
1. นางอำนวย  จันทร์แดง
2. นางบำนูญ  พ่อบุตรดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สำรองพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มุลเมือง
3. เด็กหญิงชไมพร  เสนคะ
4. เด็กหญิงญานิศา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  สิงหาโคตร
6. เด็กหญิงประภัสสร  ทองออน
7. เด็กหญิงพิมนิภา  ชูชีพ
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีวงค์
9. เด็กหญิงมลทิรา  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
11. เด็กหญิงศศิธร  ศรีคำม่วม
12. เด็กหญิงศิรินภา  ภูริพันธ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา  เหรียญ
14. เด็กหญิงอัมราภรณ์  เทพา
15. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นางชนกานตน์  ไชยคราม
2. นางอัจฉราวดี  ชื่นตา
3. นางสาวจินตนา  ยอดมงคล
4. นายวีระศักดิ์  ศรีสมุทร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามัว 1. เด็กหญิงจันทร์แย้ม  มูลสุรินทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สำรี
3. เด็กชายชลลดา  แลวงค์นิล
4. เด็กหญิงทรรศน์พร  มีจำนงค์
5. เด็กหญิงธัญนาฎ  มหาราชสุพันธ์
6. เด็กหญิงธัญพร  ฝาระมี
7. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ปะลาชาสุ
8. เด็กหญิงบุญณิศา  แดงศรี
9. เด็กหญิงปิยะดา  สีทองทุม
10. เด็กหญิงพิมพิไล  ปะลาชาสุ
11. เด็กหญิงวรรณภา  อินทร์เล็ก
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองใบ
13. เด็กหญิงอริษา  เทพล
14. เด็กหญิงอุษา  เทพล
15. เด็กหญิงโยษิตา  สามสี
 
1. นายพูลศักดิ์  ศิลปี
2. นางสาววรรณภา  ไชยโคตร
3. นางสาววีรวรรณ  ชมชื่น
4. นางฤดี  พันธุวรรณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายกชพงศ์   วัฒนราช
2. เด็กชายณัฏฐ์ภัค   อุดมวสุรัตน์
 
1. นางสุดสวาท   ทองสอดแสง
2. นายองลงกรณ์   มณีโชติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  เมืองขวา
2. เด็กหญิงภควดี  อาจกิจการ
 
1. นายวิเชียร  บ้านกลาง
2. นางเกษศิรินทร์  บ้านกลาง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงอรพินท์  สมอินเอก
 
1. นางประคองทรัพย์  บัวชุม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งศิริธรรม
 
1. นายวีรยุทธ  แสนศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายมงคล  จินาเสน
 
1. นางเนตรดาว  ขำคม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชมภู
 
1. นางนลินี  แก้วเคน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงยศวดี  แย้มขยาย
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอ 1. นางสาวธิดารัตน์  มิงกุระ
 
1. นางอัมพร  อรรคสังข์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   ภูพบทอง
 
1. นายอาสาฬห์   งอยผาลา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นายเมธัส   จันพิลา
 
1. นายอาสาฬห์   งอยผาลา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระแส 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาบุญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินแสงแวง
 
1. นางสาวทิวาวัน  บัวชุม
2. นางสาวเพ็ญนภา  สิงหา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระแส 1. เด็กหญิงประกายดาว  อินแสงแวง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัยชมภู
 
1. นางอุษณี  ทะนวนรัมย์
2. นางสาวศรัณดา  ถานา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 1. นายธันญ์สุธี  วงค์แสงสอน
2. เด็กชายนฤพงษ์  ผิวศิลา
 
1. นางพรภิมล  กิฬาพันธ์
2. นางดรรชนี  ศิริสานต์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายจิราพัฒน์   ทุมกิ่ง
 
1. นายอรินทร์  ใจแน่น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงวิสุดา  นวนแดง
3. เด็กหญิงอุไรทิพย์  พุ่มเจริญ
 
1. นางนลินี  แก้วเคน
2. นางดวงชีวัน  สระสิริ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงโกน 1. เด็กชายธีรภพ  ปุรณกรณ์
2. เด็กชายพงศกร  รามฤทธิ์
3. เด็กชายรังสรรค์  โพธิ์นาม
 
1. นายอภิสิทธิ์  สีสอง
2. นางสมรัก  สีสอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายคมกฤษ  บุตรี
2. เด็กชายสรายุทธ  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายอนุศิษฎ์  ดีวงษ์
 
1. นายจงกล  วิเศษขลา
2. นางอรอนงค์  จรคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงดาเรศร์  เชื้อสาทุม
 
1. นางสมเนตร  แก้วมณีชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  หล้ามุงคุณ
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายปรัชญา  คำมเทพ
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 1. เด็กชายเฉลิมพล  ชาแสน
 
1. นายสุรพล  ลิมปักฤตนุวัฒ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงสุพิชา  สมสุข
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงธนัญญา  อุดมกัน
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขอดเมชัย
 
1. นางสาวดวงพร  อุ่นลุม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงจิราพร  ดุริดี
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายเจมศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  บัวเริง
 
1. นางกระจ่างจิต  วารีย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะเดา 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  แสนสร้อย
 
1. นางสุธิรา  จัทร์ศรีเมือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา   วงศ์ยา
 
1. นางธิดาวรร   เอ๊ฟวา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เสาสมภพ
2. เด็กหญิงจิราพร  ดุริดี
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีชาหลวง
4. เด็กชายทรงพล  วงค์ดวงผา
5. เด็กหญิงปทุมวรรณ  วงค์แสงน้อย
6. เด็กชายอธิพงษ์  วงค์ศรีลา
7. เด็กหญิงอริสรา  ถานัน
8. เด็กหญิงเกศริน  ออดไธสง
9. เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงศ์ศรีชา
 
1. นายขวัญชัย  หล้ามุงคุณ
2. นางวาสนา  กุตระแสง
3. นายกิตติพงษ์  วงค์ตาผา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  พูนสมบัติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  บัวชุม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขอดเมชัย
4. เด็กหญิงดาเรศร์  เชื้อสาทุม
5. เด็กชายนฤบดินทร์  หงษ์ชัย
6. เด็กหญิงนิดนภา  ทินโน
7. เด็กชายพุทธิพงษ์  วรคันทักษ์
8. เด็กชายภควัฒน์  ไชยะ
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขอดเมชัย
10. เด็กชายวิศรุต  รักพืช
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาคม
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ขอดเมชัย
13. เด็กหญิงอรกานต์  รัสสุ
14. เด็กชายอานุภาพ  คำวัน
15. เด็กหญิงไพรินทร์  อันสา
 
1. นางประภาพร  นวลตา
2. นางสาวดวงพร  อุ่นลุม
3. นางวารินทร์  ศรีหาเศษ
4. นายสวงค์  บัวชุม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายธนภัทร  พิละมาตย์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  วงค์แสงชัย
3. เด็กหญิงพุทธชาด  กำลังหาญ
4. เด็กชายสุทธิพงษ์   ไชยรัตน์
5. เด็กชายสุพรชัย  วงค์กระโซ่
6. เด็กชายอาณัฐ  ทองยืน
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โคตรพรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กชายสราวุฒิ   สีดา
 
1. นางธิดาวรร   เอ๊ฟวา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูวานคำ
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 1. เด็กชายศราวุธ  ศิริจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ทวีธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   จันทะนะ
 
1. นายชนระชัย  ยะไวย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุภาทอง
 
1. นางนลินี  จันทนะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา   หนองสูง
 
1. นายชนระชัย  ยะไวย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ฉากกิ่ง
 
1. นางปราณี  ตะนะคี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัตตานิ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุตรศรีผา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ผ่องพรรณ
 
1. นายสมควร  ผาใต้
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กชายธนพล  สีดา
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงนัยนา  ไชยดวงจู
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. นายวีระชัย  พันธ์ดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีดารักษ์
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายศุภนัฐ  ไมตรี
 
1. นางโสรถ  วงค์แสงน้อย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนต 1. เด็กหญิงปนัดดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสุภาพร  ผาบุญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกธวรรณ  วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  นวลชัยดี
4. เด็กชายกิตติพงษ์  แสนสุภา
5. เด็กหญิงชนากานต์  วิลัยแก้ว
6. เด็กชายชาติชาย  เดชพันธ์
7. เด็กหญิงณัฐนารี  พรหมวิชัย
8. เด็กชายตะวัน  จันทร์วงค์
9. เด็กชายทศพล  แสงน้อย
10. เด็กชายธานินทร์  วงค์ตาทำ
11. เด็กหญิงนริชญา  วงค์สะสุ่ม
12. เด็กชายนันทกานต์  แสนศรี
13. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  โคตรหลักเพชร
14. เด็กหญิงพรนภา  ไกยลุน
15. เด็กชายพีระพงศ์  วงศ์ชาชม
16. เด็กชายภานุพันธ์  ทะสีละ
17. เด็กหญิงมุกธิดา  รักษาพล
18. เด็กชายยิ่งเจริญ  คำชมพู
19. เด็กหญิงรัชนีกร  คำคนซื่อ
20. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  พ่อสาร
21. เด็กชายรุ่งโรจน์  วงค์กวานกรม
22. เด็กหญิงลลิตภัทร  สีจุ้ย
23. เด็กหญิงวิราภรณ์  ไตรยราช
24. เด็กชายศรณรินทร์  ชาเรืองเดช
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชินโน
26. เด็กหญิงศิริประภา  ดวงมาลย์
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์   วงค์ดวงผา
28. เด็กชายศุภกร  วงค์หนายโกฎ
29. เด็กชายสิทธิชัย  อินภูวา
30. เด็กหญิงสิริณัฐม์  วงค์คำหูม
31. เด็กหญิงอนุชญา  เพชรประไพ
32. เด็กหญิงอภิชญา  โคตรอาสา
33. เด็กหญิงอภิชญา  เขาภูเขียว
34. เด็กชายเจษฎา  วงค์ตาพรหม
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุลทอง
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางนัยนา  บุญพินิจ
3. นางโสรถ  วงค์แสงน้อย
4. นางมยุรี  วงค์หนายโกฎ
5. นางทองปั่น  หลวงทำเม
6. นายชาญวิทย์  แก้วบู่
7. นายสรรณะรงษ์  กัลยาแก้ว
8. นายเอนก  ศรีจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวกาญจนา  แสนสุภา
2. นายก้องเกียรติ  วงค์สุขะ
3. เด็กชายจตุพงษ์  วงค์ตาปอง
4. เด็กชายจตุพร  จุลทอง
5. นายจริวัฒน์  ไกยลุน
6. นายจักรพงษ์  อินทรวัน
7. เด็กชายจักรพันธ์  วงค์กระโซ่
8. เด็กหญิงจิรประภา  ชาปากดี
9. เด็กชายชัยวัฒน์  วงค์อุคะ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์นนท์พรม
11. เด็กชายทศวรรษ  จันต่อ
12. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำคนซื่อ
13. เด็กชายธนดล  นิลทรวง
14. เด็กชายธนากร  ล่ำสัน
15. นางสาวธนาพร  ธงไพร
16. เด็กชายนันทวัฒน์  บุสดี
17. เด็กหญิงนิภา  ศรีบุญเรือง
18. เด็กหญิงนุชษา  มูลทอง
19. เด็กหญิงน้ำฝน  ครโสภา
20. เด็กชายปฏิภาณ  จันทะลุน
21. เด็กหญิงปรางทิพย์  อินธิแสง
22. เด็กหญิงพิมประภา  แสนสุภา
23. นายพีระยุทธ  วงค์สุขะ
24. เด็กหญิงมณฑิรา  ดาวสูงเนิน
25. เด็กหญิงรวิศรา  พังยะ
26. เด็กหญิงรัตนา  เคนโสม
27. นางสาวรุ่งนภา  วงค์วิวงค์
28. นายฤทธิกร  ซ้ายสุข
29. เด็กหญิงศิรินทร  วงค์จันดี
30. เด็กชายศุภกิจ  วงค์กระโซ่
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  พ่ออามาตย์
32. เด็กหญิงสุภาวดี  กุระณี
33. เด็กหญิงสุวิมล  ชาปากดี
34. เด็กหญิงอดุลรัตน์  วงค์อุดดี
35. นายอภิสิทธิ์  วงค์เทราช
36. นายอรรถพล  คำศิริ
37. นางสาวอรวรรณ  ตันสมรส
38. เด็กหญิงอัจจิมา  วงค์หลวง
39. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณสุขา
40. เด็กชายเรืองยศ  วงค์แสนไชย
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นายสมศักดิ์  คำชุม
3. นายอนุรัตน์  วงค์เทวราช
4. นายคงศักดิ์  พิทักษ์สัจธรรม
5. นางพัชรี  เพียรชนะ
6. นางวนิดา  วังทะพันธ์
7. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
8. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชาย พงค์พล   อุสาหะ
2. เด็กชาย อินธัช  ศรีธร
3. เด็กหญิงชญาณี  ผิวผาง
4. เด็กหญิงบุษบา  มุมทอง
5. เด็กหญิงพรนภา  ทุมเที่ยง
6. เด็กชายพุทธิพงษ์  ชมชื่น
7. เด็กหญิงวันวิสา   ไชยแยง
8. เด็กชายวีรวุฒิ  พรมมณี
9. เด็กหญิงอรพินธ์    วะกะกัณฑ์
10. เด็กชายเลิศชัย  ภาภรเพ็ชรศิริ
 
1. นางวิจิตร  ศรีทองทา
2. นายสุรศักดิ์  ศรีทองทา
3. นางฉันทนา  เปี่ยมศิริ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงคัทลียา  มันทะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พานิชโช
3. เด็กหญิงปภัสสิริย์  อภิไพบูลย์
4. เด็กชายพันกร  ปู่ทลัด
5. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  แท่นทอง
6. เด็กชายภัทรพงษ์  รักศรี
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนพรหม
8. เด็กหญิงรัตนาวลี  ถาวร
9. เด็กชายศรายุทธ  ศรีพรหม
10. เด็กหญิงสุทธิญา  ไชยโส
 
1. นางสุวีณา  พรมจันทร์
2. นางอภิญญา  ปะนาโก
3. นางประกายรัตน์  วงษ์ศรีวรพล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กหญิงกนกกร  สีดา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีดารักษ์
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงกัลยา  อินใจเอื้อ
5. เด็กหญิงธนัชชา  บุญเยือง
6. เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูวานคำ
7. เด็กหญิงวรรณภา  สีดา
8. เด็กหญิงศิรินยา  มาตย์คม
9. เด็กหญิงศิริรัตนาภรณ์  รัตนพะนา
10. เด็กหญิงสกุลกานต์  ยนต์ลอย
11. เด็กหญิงสายธาร  มะลิต้น
12. เด็กหญิงเบญจารัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
2. นางสิริกัญจนภัสร์  ลึกทะเล
3. นางสาวอุ่นเรือน  บรรหาร
4. นายศุภฉัตร  รามางกูร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงกรกนก   ปราโมทย์
2. เด็กหญิงขวัญชนก   จิตมาตย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   สนสวาน
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   แก้วมณีชัย
5. เด็กหญิงนลิตา   สุพร
6. เด็กหญิงนลินี  สุคม
 
1. นางสงวนศรี   ดันงา
2. นายนาวา   รัชโน
3. นางอนุรักษ์  สารทอง
4. นางดวงคำ  เตโช
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำพิษงู
2. เด็กหญิงจิตตรา  ไชยธรรม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงเลิศ
4. เด็กหญิงบังอร  ด่านลำมะจาก
5. เด็กหญิงปิยะนุช  ปุยะติ
6. เด็กหญิงพัชริกา  รอดสุโข
7. เด็กหญิงมลพิลา  สิงห์วงษา
8. เด็กหญิงรุ้งคณา  สิงห์วงษา
9. เด็กหญิงลัดดา  คำหอม
10. เด็กหญิงวิชุดา  ธานีกูล
11. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วแสนสอน
12. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญไว
13. เด็กหญิงสุภานัน  แสงเขียว
14. เด็กหญิงอรปรียา  ธานีกุล
15. เด็กหญิงอัญชลี  ภูแด่น
16. เด็กหญิงอุมาพร  ชาแสน
 
1. นางสาวอุษณีษ์  พ่อบุตรดี
2. นางสาวนันต์ฏฌา  สมานชาติ
3. นางสาวทิวากรณ์  พลเยี่ยม
4. นายอิสรภาพ  พันธุพาน
5. นายอาทิตย์  คำศรี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   นามพลแสน
2. เด็กหญิงกรกนก  ปราโมทย์
3. เด็กหญิงขวัญชนก   จิตมาตย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสวาน
5. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แก้วมณีชัย
6. เด็กหญิงนลิตา  สุพร
7. เด็กหญิงนลินี  สุคม
8. เด็กหญิงนารี   พิลารัตน์
 
1. นายนาวา  รัชโน
2. นางสงวนศรี  ดันงา
3. นางดวงคำ  เตโช
4. นางอนุรักษ์  สารทอง
5. นายถนัดชัย  พรรณุวงษ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  คำสอน
2. เด็กชายนันทคร  ทุมโส
3. เด็กชายภานุพงศ์  สารคำ
4. เด็กชายศิวโรจน์  ทุมเที่ยง
5. เด็กชายเรวัตร  ทุมเที่ยง
 
1. นางกนกพร  เทพคำดี
2. นายอุเทน  เชื้อวังคำ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวศิริกาญจนา  รักษาพล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำสิม
 
1. นางวนิดา  วังทะพันธ์
2. นางสาวจุรีรัตน์  รอบรู้
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงนันทิภา   ธีระกำจาย
 
1. นางสุภาภรณ์    นีกเคา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงฐิติชญา   คูสกุล
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   อุปพงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงค์ตาโสม
 
1. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เหลากุล
 
1. นางพรพิมล  ดาษดา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 1. เด็กชายเทพพนม  อิ่มสมโภช
 
1. นางสาววิภาดา  วิรุฬหหิรัณยกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วบริบัตร
 
1. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สาสีมา
 
1. นางเพียงใจ  รัตนวรรณี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นายธนกร  อุดมศรี
 
1. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กวนศักดิ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชิตกุลพันธุ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. นางสาวปวีณา  บุญรัตน์
 
1. นายบรรพต  บุญญานุภาพ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตะโคดม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์คำจันทร์
3. เด็กหญิงชนิตรา  วรราช
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  เสนจันตะ
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดีมิตร
 
1. นายอภิชัย  สุนทรส
2. นางดาวนี  สุนทรส
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงสมประสงค์   พันที
 
1. นางสาวพรจันทร์  วันวัฒน์สันติกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตงเจี่ย 1. เด็กหญิงสุรภา  พลจารย์
 
1. นางสาวชลทิชา  อเนกคุณวุฒิ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. นางสาวพัชราภรณ์   ตาแสงโคตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา   เชื้อจันทา
 
1. นายชัยวัช   ขาวพิมพ์
2. นางสาววิภาพร   พรมพินิจ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงชนิดาภา   ลิมปะวิกร
2. เด็กหญิงณัฐวดี   เขียวไกร
 
1. นางรุ่งทิวา   อุ่นเจริญ
2. นางสุดสวาท   ทองสอดแสง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1. เด็กชายธีระธร   อั๊งโก๊ะ
2. เด็กชายนฤเบศก์    ต้นเคน
3. เด็กชายปวริศ   โสมรินทร์
4. เด็กชายพีระพล   นาคูณ
5. เด็กชายวรชิต  วังพาน
6. เด็กชายอดิเทพ   ศรีทาบ
 
1. นายถนอม   วงศิลา
2. นางนันทิยา   ตักโพธิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายทักษิณ  พนาจันทร์
2. เด็กชายปิยะทัศน์  สุริยนต์
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  หัสนัย
4. เด็กหญิงพีรยา  วงศีลา
5. เด็กหญิงศศิธร  สุริยนต์
6. เด็กชายเจษฎา  สมชื่อ
 
1. นายวิฑูรย์  หัสรินทร์
2. นายขันทวงษ์  สุริยนต์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  ยาสาไชย
2. เด็กชายทวีเกียรติ  สิงนวน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เชื้อตาหมื่น
4. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วงศ์ตาขี่
5. เด็กชายพณากร  จินายศ
6. เด็กชายยุทธพงษ์  คำภูษา
7. เด็กชายอนุพงษ์  สิงนวน
8. เด็กชายอภิวัฒน์   กุลศรี
 
1. นายดุสิต  ยาสาไชย
2. นายเดชาชัย  เทือกตาหลอย
3. ส.ต.อ.รวมมิตร  อ่อนสี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปู่ซิ้ง
2. เด็กหญิงทวินวิกา  กุลศรี
3. เด็กชายพชร  วังทะพันธ์
4. เด็กหญิงมานิกา  พรหมพินิจ
5. เด็กชายศุภนัย  คำนิล
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  สินพรม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูญราช
8. เด็กหญิงอรอุมา  พรหมพินิจ
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินพรหม
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อังคุณะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาดา  หงษาวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เอติรัตนะ
3. เด็กชายถกลเกียรติ  ขำคม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มินขุนทด
5. เด็กหญิงสกุณา  ศรีจางวาง
6. เด็กหญิงสิรินันท์  โกพลรัตน์
7. เด็กหญิงสุขหทัย  พลยะเรศ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ยะไวย์
9. เด็กหญิงอริสรา  ตะมิน
10. เด็กหญิงเขมิกา  ศรีพรวรรณ
 
1. นางวิไลวรรณ  บางศิริ
2. นางศิริเนตร  บัวสาย
3. นางฉอ้อน  มณีปกรณ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงทวินวิกา  กุลศรี
2. เด็กหญิงมานิกา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูญราช
4. เด็กหญิงอรอุมา  พรหมพินิจ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินพรม
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐะนิชา  แก่นจวง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  พันธ์สิงห์
3. เด็กหญิงธัญนาฏ  หงษ์จันดา
 
1. นางพิศมัย  ศรีวรมย์
2. นางมาลัย  ชัยมงคล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุคันธะ
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  สังชนา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มินตา
 
1. นางวัชราภรณ์  โสตาภา
2. นางสาวพัทธยา  คำเห็น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงณฐิดา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงศุภิสรา   พรมพินิจ
 
1. นางประภัสนุช   ไชยวงษา
2. นางอรนุช  ไตยราช
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  พรหมพินิจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อตากวัก
3. เด็กหญิงเพชรา  น้อยเภา
 
1. นางอรนุช  ไตยราช
2. นางประภัสนุช   ไชยวงษา
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์อุบล
 
1. นายสมศักดิ์  รัตนมาลี
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นชัย
 
1. นางลาวัลย์  ประขุณี
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายทักษิณ  โชคมีสี
 
1. นายศุภชัย  เวียงสิมา
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันสมัย 1. เด็กชายเจตพล   วังทะพันธ์
 
1. นายบุญเลิศ  อุ่นชัย
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  บัวเพชร
 
1. นายสิทธิชัย  บัวชุม
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วพิลา
 
1. นางสาวมลฑา  ตุ้มอ่อน
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายชัยณรงค์  โอทาตะวงค์
 
1. นายศุภชัย  เวียงสิมา
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตพรต  อุ่นชัย
2. เด็กหญิงกุลรดา  มั่นศรีจันทร์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  น่านโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงฉันทนา  อุ่นชัย
5. เด็กหญิงชบา  พ่อกว้าง
6. เด็กหญิงชรัญดา  แป้นจันลา
7. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นชัย
8. เด็กหญิงชิดชนก  ตะวังทัน
9. เด็กหญิงชุติมา  อุ่นชัย
10. เด็กชายณัฐพงษ์  ทินโน
11. เด็กชายณัฐพล  อุ่นชัย
12. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาลือเดช
13. เด็กหญิงธัญญาสิริ  เมืองโคตร
14. เด็กหญิงธันวษา  คำมุงคุณ
15. เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วพิลา
16. เด็กชายนครินทร์  ตุ้มอ่อน
17. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แสงสุวรรณ์
18. เด็กหญิงพัชราพรรณ  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสงสุวรรณ
20. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นชัย
21. เด็กชายวัฒนา  ตุ้มอ่อน
22. เด็กชายวีรชน  แก้วศิริ
23. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลุนวงศ์
24. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  บุปผาชาติ
25. เด็กชายสุรนาท  อิ่มปะรุ
26. เด็กชายอติเชษฐ์  ตะวังทัน
27. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปัดทาบาล
28. เด็กหญิงอรนิกา  ตะวังทัน
29. เด็กชายเทวรักษ์  คำมุงคุณ
30. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  อุ่นชัย
 
1. นายวีระพจน์  ประขุณี
2. นายวิไลศิลป์  แสงสุวรรณ
3. นายณัฐวุฒิ  ไชยรา
4. นายวิวัฒน์  คำลุน
5. นางลาวัลย์  ประขุณี
6. นางจรีพร  คนซื่อ
7. นางสาวมลฑา  ตุ้มอ่อน
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายนพชัย  ศิริวงศ์
2. เด็กชายรุ่งเรือง  เขียดคำ
 
1. นายพงศธร  ขวัญสมบูรณ์
2. นายสมชาย  ดาวดวงน้อย
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงจิราทิพย์   พนมวงศ์ตะวัน
2. เด็กหญิงมุกตาภา   ณ นครพนม
 
1. นางภัสรา   ฐานวิเศษ
2. นางกัญวรา   อารีรัตน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หานุสิงห์
2. เด็กชายสุรชาติ  วงค์หนายโกฏ
 
1. นายวชิราวิทย์  ปุ้ยไชยสอน
 
151 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วะตะมะ
2. เด็กหญิงรินลดา  อามาตย์สมบัติ
 
1. นายพฤติพงษ์  ชาวนา
2. นายสิทธิพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กหญิงชณิตา  ชลรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอนเหนือ
 
1. นายจักรพงศ์  มีโชติ
2. นายไมตรี  พ่อศรียา
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กชายวีรยุทธ  วงสุนา
2. เด็กชายเจตพัฒน์  ธงศรี
 
1. นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
2. นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วมา
2. เด็กชายคณิน  เสนจันตะ
 
1. นายอรรณนพ  แสนนาม
2. นายพิมพิมล  แสนนาม
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงทักศินา  สังชาดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สะนะศุก
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
 
156 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงญาณิศา   ไข่มุกข์
2. เด็กหญิงภาสินี   อยู่ยงวัฒนา
 
1. นางสาววารุณี   บำรุงสวัสดิ์
2. นางพัชรินทร์   สุริยนต์
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายประภาวิชญ์  เดชาเลิศ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ไตรติ่ง
 
1. นายกิติศักดิ์    โสตาภา
2. นางวัชราภรณ์   โสตาภา
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  มาตรเถื่อน
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสนสามารถ
 
1. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
2. นางสาวสุวภัทร  ไชยชนะ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีสอน
2. เด็กชายวิชนาถ  บุญโชติ
3. เด็กชายเอกชัย  มีลา
 
1. นายสุริยา  นันชนะ
2. นางจำเนียร  เพ็ชรศิริ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 1. เด็กชายธีรยุทธ  พรมสอน
2. เด็กชายศนายุทธ  มาตราช
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยสีดา
 
1. นายพัฒนา  ถาพร
2. นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 1. เด็กชายกฤษณะ  เศรษฐี
2. เด็กชายชินวัตร  โกพล
3. เด็กชายวีรวุฒิ  มงคล
 
1. นายลิขสิทธิ์  แก้วมณีชัย
2. นายมิตรไทย  พรหมอารักษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  อุทาสี
2. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยกุล
3. เด็กหญิงศศิกมล  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มุดผา
2. นางสาวสายสุดา  ไชยสุระ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒโก
2. เด็กหญิงอรวรรยา  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วมหานิล
 
1. นางสาวยาณี  ผาแดง
2. นางกนกพร  เทพคำดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เผือวงค์
3. เด็กหญิงอรหทัย  พิมพ์พงษ์
 
1. นางสุชาดา  ใจดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 1. เด็กหญิงธิดาภา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ขจัดมลทิน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตะวังทัน
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงอุ้มธิดา  สุผาวัน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นตา
2. นายพีรพัฒน์  แสงปาก
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกัมปนาท  จุลเทพ
2. เด็กหญิงชลดา  จุลเทพ
3. เด็กชายชาญณรงค์  อินทร์สุนะ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สังฆทิพย์
5. เด็กหญิงประไพพร  สุถานา
6. เด็กชายอดิศร  สลางสิงห์
 
1. นายยอดยิ่ง  ราชิวงศ์
2. นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์
3. นายสุริยันต์  เจียงคำพล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงผา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จิตมาตย์
3. เด็กหญิงพิมพ์อาภรณ์  วงค์ประคำ
 
1. นางยุพินทร์  มูลภาที
2. นางประภา  สิงห์คะ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ครโสภา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สารทอง
3. เด็กชายเอกพันธ์  จิตมาตย์
 
1. นายเทพกรณ์  แก้วมณีชัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 1. เด็กหญิงธนัชภรณ์  นามบุตรดี
2. เด็กหญิงปวีณา  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  นามเกตุ
 
1. นายชัยวัช  ขาวพิมพ์
2. นายสิทธาเมศวร์  ปภาดาเชื้อตาพระ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1. เด็กชายธีรภัทร์  กองแสน
2. เด็กชายวีระชัย  ยาปัญ
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  แร่ถ่าย
 
1. นางยุภาวดี  บรรไพร
2. นางจันทพร  เที่ยงธรรม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันนวน
2. เด็กชายสรายุทธ  ทุมที
3. เด็กหญิงอรยา  ลินทะ
 
1. นายสุรจิต   บุญฤทธิ์
2. นางจันทร์เพ็ญ   ผ่านจังหาร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหอม 1. เด็กหญิงวิชุดา  เพิงกุณา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยอังคาร
3. เด็กหญิงไอลดา  คำมี
 
1. นางจันศรี  วงษ์คำจันทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   น้อยสีมุม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  วงค์ศรีชา
3. เด็กหญิงอรัญญา  วงค์สีใส
 
1. นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
2. นางสุภาพร  มนต์มี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สระสิริ
2. เด็กหญิงวฤนดา  จันทร์ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงอทิติญา  จันทะภู
 
1. นางสาวเขมิกา  ศิริสานต์
2. นางนฤมล  โกพล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะเบา 1. เด็กหญิงจามจุรี  โคตราช
2. เด็กหญิงณัฐมน  หนึ่งคำมี
3. เด็กหญิงนภาพร  สุนิกร
 
1. นายโสภณ  เรืองฤทธิ์
2. นายไชยา  หงษ์ชัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพร  วิโสพรม
2. เด็กหญิงนฤมล  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทองคำ
 
1. นางนฤมล  โกพล
2. นางสาวเขมิกา  ศิริสานต์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงจันจิรา  โมระสาก
2. เด็กหญิงลลิตตา  กุลศิริ
3. เด็กหญิงวรภรณ์  บัวทองจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางสาวดาวใจ  คอนธิเสน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หันเดิร
2. เด็กหญิงนฤมล  พ่อขันชาย
3. เด็กหญิงปิยนุช  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  ธงยศ
2. นางสาวกำไลทิพย์  แสนรังค์
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขวัน
 
1. นางบุญเยี่ยม  อภัยโส
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เพลียพล
2. เด็กชายนนทวัฒน์   โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายพิพัฒน์  ปอสา
 
1. นางกิตติยา   ต้นสวรรค์
2. นางเจิมจิตร   กัตติยบุตร
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์ชาชม
2. เด็กหญิงปภาวดี  วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธ.น.น้อย
 
1. นางวิลาวรรณ  ใจเที่ยง
2. นางปาริชาต  หล้ามุงคุณ
 
182 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กชายคนัช  เพ็งเวลุน
 
1. นางบานศิริ  สุทธิสาร
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 1. เด็กชายคมกริช   ปิยะราช
 
1. นายจตุรพงษ์  คันทีท้าว
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงวันวิสา  คะโค
 
1. นางวิไลภรณ์  รุณธาตุ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กชายพงศ์พลิน   พามี
 
1. นางรจนา  พิมพ์เสน
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปองขวัญ   คุ้มกลาง
 
1. นางรจนา  พิมพ์เสน
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1. เด็กหญิงธนพร  พรหมดี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  พ่อบุตรดี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1. เด็กชายศุภกรณ์  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา  ชาญเดชสิทธิกุล
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมมณี 1. เด็กชายเจษฎากร  นันทะวงค์
 
1. นางสาวมณีวรรณ  สกุลโพน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กหญิงรัชนก  ฝาระมี
2. เด็กชายวัชระ  ธ.น.ดี
3. เด็กชายสิทธิกร  พงษ์ถาวร
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นางเนตรดาว  ขำคม
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุนา
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ฝาระมี
3. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ถาวร
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
2. นางเนตรดาว  ขำคม
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี    
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทะคูณ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสนสุริวงค์
 
1. นายเทพวิมล  โคตรตาแสง
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปฎิพร  พรมสา
2. เด็กชายวัชรพล  น้อยสีมุม
 
1. นางสาวสุภาพร  มนต์มี
2. นางทองสอน  นาโสก
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กหญิงปณิดา   ตระกูลศักดิ์ศรี
2. เด็กชายพศวัต   มาตแพง
 
1. นางรจนา  พิมพ์เสน
2. นางลุมพินี  นาคเสน
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กหญิงจุติพร  สุขเอียด
2. เด็กชายชนกานต์  พินิจใหม่
 
1. นางเปรมจิต  ศรีประทุมภรณ์
2. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสุภาพรรณ  ชินโคตร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองญาติ 1. เด็กชายภากรณ์  หล้าดี
 
1. นายไสว  โคตสา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 1. เด็กชายวรากร   สิงห์สา
 
1. นายโรจศิลป์   พิมพ์เสน
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  หล้าก่ำ
 
1. นางนิศากร  วงศ์เหง้า
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พิลาแสง
 
1. นางวิลาวรรณ  แก้วระดี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงคำนาง  เหลาเกิ้ม
2. เด็กหญิงธารทิพย์  บุตรวงค์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ยงพ้วย
4. เด็กหญิงวิยะดา  รักษาชาติ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมพิทักษ์
6. เด็กหญิงเบญจพร  จันทร
7. เด็กหญิงแพรฝัน  รัตนเทศ
 
1. นายเทิดชัย  นันทะจักร์
2. นางสุจินดา  นันทะจักร์
3. นางวัชรินทร์  แสนมนตรี
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   อวนวัง
 
1. นายพงษ์ภิสิทธิ์  นามเกต
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขาว 1. เด็กชายวรพจน์  คำมี
 
1. นางจินตะนา  อุ่นลุม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะเบา 1. เด็กชายเจษฎา  แท่งเหล็ก
 
1. นายชาย  ภูมิประเสริฐ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วสุวรรณ
 
1. นายถนอม  วงศิลา
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ไชยนามล
 
1. นายสุเนตร   วงศ์ศรียา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงวรรณชนก  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  มาลาทอง
3. เด็กชายเทพทัต  เทพนานนท์
 
1. นางสาวสุภาพร  มนต์มี
2. นางเสมอ  เรืองฤทธิ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  แสวงโคตร
2. เด็กหญิงอริสรา  ภูมิโอตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเห็น
 
1. นางสวรรญา  ศรีอาจ
2. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปิยะ  มาติยา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีวิไล
3. เด็กชายเทิดพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางนงลักษณ์  ไวแสน
2. นางสาวธัญญา  ผันสำลี
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1. เด็กชายวัชระ  ธ.น.ตุ่น
2. เด็กชายศุภณัฐ  แพนสิงห์
3. เด็กชายสุรชัย  หาญเสนา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวชุม
2. นางประคองทรัพย์  บัวชุม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กหญิงจรุณี  แสนเจียม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  แสนเจียม
3. เด็กหญิงวัชรี  คำมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
2. นางสาวดาวใจ  คอนธิเสน
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 1. เด็กชายพิสิทธิ์  สิงกันยา
2. เด็กชายวีระพงษ์  พ่อพิลา
 
1. นางสุภาวดี  บุญถูก
2. นางมิรันตี  คลังทรัพย์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กชายนนท์  ไชยสุระ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สำราญรื่น
 
1. นางสาววารุณี  ปารีพันธ์
2. นางจิราภรณ์  แก้วศิลา
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนมาลี
2. เด็กชายถีระวุฒิ  ใยสุวงษ์
3. เด็กหญิงผ่องมณี  คำไพ
 
1. นายสุรเดช  อักขระ
2. นางรัตนา  ลุมวงค์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอน้อย 1. เด็กชายคมสัน  จันทะวงษ์
2. เด็กชายดนัยสิต  บุญก้อน
3. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วไชยา
 
1. นายสุรเดช  อักขระ
2. นางสรรฒนา  ทองสว่าง