หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2557   4 พ.ย. 2557   5 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ศรีสัชนาลัย 4 พ.ย. 2557 09.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ประสงค์วิทย์ 4 พ.ย. 2557 09.00
3 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ดรุณลีลา 4 พ.ย. 2557 09.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ประสงค์วิทย์ 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงจันทรา ห้อง ป.4/1 4 พ.ย. 2557 09.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว โรงรถจักรยานหลังอาคารแสงจันทรา 4 พ.ย. 2557 09.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว โรงรถจักรยานหลังอาคารแสงจันทรา 4 พ.ย. 2557 09.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา พระบาง ชั้น 2 4 พ.ย. 2557 09.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงจันทรา ห้อง ป.5/2 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี บุรินทร์รัตน์ ห้อง ป.2-3 4 พ.ย. 2557 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี บุรินทร์รัตน์ ห้อง ป.4-6 4 พ.ย. 2557 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี บุรีราช ห้อง ใต้ถุน 4 พ.ย. 2557 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี เต็นท์ หน้าอาคารประศาสน์ศิลป์ 4 พ.ย. 2557 09.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ลีลาวดี ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เต็นท์ หน้าอาคารแสงตะวัน 4 พ.ย. 2557 09.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงตะวัน ห้อง ห้องพันบัก 4 พ.ย. 2557 09.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ห้อง หอประชุมชัยพฤกษ์ 4 พ.ย. 2557 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงตะวัน ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2557 09.00
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เฟื่องฟ้า ห้อง ห้องพระพุทธ 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทวย หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปากทวย ห้องสมุด ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ห้องกีฬา 4 พ.ย. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 พ.ย. 2557 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 พ.ย. 2557 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 พ.ย. 2557 09.00
5 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 พ.ย. 2557 09.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4 พ.ย. 2557 09.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 พ.ย. 2557 09.00
8 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2557 09.00
9 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ พิณลำโขง ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 09.00
2 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ดอกคูณเสียงแคน ห้อง ผู้อำนวยการ 4 พ.ย. 2557 09.00
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ พิณลำโขง ห้อง ป.1-3 4 พ.ย. 2557 10.30
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ พิณลำโขง ห้อง ป.1-3 4 พ.ย. 2557 09.00
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ดอกคูณเสียงแคน ห้อง ป.4-6 4 พ.ย. 2557 09.00
6 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ดอกคูณเสียงแคน ห้อง ดนตรี 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ โรงฝึกงาน 4 พ.ย. 2557 09.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ ป 1 ฉ. ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท หอประชุม ห้อง หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เพียงจันทร์ ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00
3 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตะวันฉาย ห้อง ห้องเรียนมีชีวิต 4 พ.ย. 2557 09.00
4 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เพียงจันทร์ ห้อง ป.5 4 พ.ย. 2557 09.00
5 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ห้องพักครู 4 พ.ย. 2557 09.00
6 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตะวันฉาย ห้อง ป.3 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร กลางสนาม 4 พ.ย. 2557 09.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ศรีสัชนาลัย ห้อง ป.3/1 ป.3/2 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชชัยพฤกษ์ 4 พ.ย. 2557 09.00
2 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชชัยพฤกษ์ 4 พ.ย. 2557 09.00
3 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชชัยพฤกษ์ 4 พ.ย. 2557 09.00
4 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชชัยพฤกษ์ 4 พ.ย. 2557 09.00
5 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ดอกคูณเสียงแคน ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 4 พ.ย. 2557 13.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 4 พ.ย. 2557 09.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 4 พ.ย. 2557 13.00
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 4 พ.ย. 2557 13.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ราชพฤกษ์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2557 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ราชพฤกษ์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2557 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ยมนาถ ห้อง เต็นท็หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2557 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ห้อง เต็นท์ข้างหอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ลานอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ลานอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 09.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ลานอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ลานอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 09.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ลานอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ลานอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 09.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 09.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 09.00
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 09.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.2 4 พ.ย. 2557 09.00
6 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.2 4 พ.ย. 2557 09.00
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.3 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.6 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 13.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง อนุบาล 4 พ.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.1 4 พ.ย. 2557 13.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.5 4 พ.ย. 2557 13.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ชั้น ป.4 ห้อง สมุด 4 พ.ย. 2557 13.00
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2557 13.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.4 4 พ.ย. 2557 13.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 10.30
7 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.1 4 พ.ย. 2557 13.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.1 4 พ.ย. 2557 13.00
9 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 09.00
10 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 09.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 09.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 09.00
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 13.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 09.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง เต็นท์ 4 พ.ย. 2557 13.00
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.1 4 พ.ย. 2557 09.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง ป.1 4 พ.ย. 2557 09.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 13.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ห้อง โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 13.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายันต์ โชติวังโส Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]