หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2557   4 พ.ย. 2557   5 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ศรีสัชนาลัย 5 พ.ย. 2557 09.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ประสงค์วิทย์ 5 พ.ย. 2557 09.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ดรุณลีลา 5 พ.ย. 2557 09.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2557 09.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ประสงค์วิทย์ 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงจันทรา ห้อง ป.4/1 5 พ.ย. 2557 09.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว โรงรถจักรยานหลังอาคารแสงจันทรา 5 พ.ย. 2557 09.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว โรงรถจักรยานหลังอาคารแสงจันทรา 5 พ.ย. 2557 09.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา พระบาง ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงจันทรา ห้อง แสงจันทรา 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี บุรินทร์รัตน์ ห้อง ป.2-3 5 พ.ย. 2557 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี บุรินทร์รัตน์ ห้อง ป.4-6 5 พ.ย. 2557 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี เต็นท์ 5 พ.ย. 2557 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี บุรีราช ห้อง ใต้ถุน 5 พ.ย. 2557 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไชยบุรี เต็นท์ หน้าอาคารประศาสน์ศิลป์ 5 พ.ย. 2557 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ลีลาวดี ห้อง ป.6 5 พ.ย. 2557 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เต็นท์ หน้าอาคารแสงตะวัน 5 พ.ย. 2557 09.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงตะวัน ห้อง ห้องพันบัก 5 พ.ย. 2557 09.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว แสงตะวัน ห้อง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2557 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เฟื่องฟ้า ห้อง ห้องพระพุทธ 5 พ.ย. 2557 09.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เฟื่องฟ้า ห้อง ม.2/1 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทวย หอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากทวย ห้องสมุด ห้อง ป.6 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 พ.ย. 2557 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 พ.ย. 2557 09.00
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกกันเกรา ห้อง ห้องกีฬา 5 พ.ย. 2557 09.00
4 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 พ.ย. 2557 09.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 พ.ย. 2557 09.00
6 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ดอกจำปา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชัยพฤกษ์ 5 พ.ย. 2557 09.00
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชัยพฤกษ์ 5 พ.ย. 2557 09.00
3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พ.ย. 2557 09.00
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พ.ย. 2557 09.00
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชัยพฤกษ์ 5 พ.ย. 2557 13.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชัยพฤกษ์ 5 พ.ย. 2557 13.00
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พ.ย. 2557 13.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พ.ย. 2557 13.00
9 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว หอประชุมชัยพฤกษ์ 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ โรงฝึกงาน 5 พ.ย. 2557 09.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ สปช. ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2557 09.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ สปช. ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2557 09.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ สปช. ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2557 09.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ สปช. ห้อง ป.1 5 พ.ย. 2557 09.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ ป 1 ฉ. ห้อง ป.5 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เพียงจันทร์ ห้อง ป.6 5 พ.ย. 2557 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตะวันฉาย ห้อง ห้องเรียนมีชีวิต 5 พ.ย. 2557 09.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เพียงจันทร์ ห้อง ป.5 5 พ.ย. 2557 09.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตะวันฉาย ห้อง ป.2 5 พ.ย. 2557 09.00
6 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ตะวันฉาย ห้อง ป.3 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร กลางสนาม 5 พ.ย. 2557 09.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2557 09.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2557 09.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ศรีสัชนาลัย ห้อง ป.3/1 ป.3/2 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอมโน้ตบุ๊ค 5 พ.ย. 2557 09.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 5 พ.ย. 2557 09.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา คอมพิวเตอร์ ห้อง ห้องคอม PC 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ราชพฤกษ์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2557 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ราชพฤกษ์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2557 09.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน หอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ยมนาถ ห้อง เต็นท็หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2557 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ห้อง เต็นท์ข้างหอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ลานอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ลานอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2557 09.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ลานอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ลานอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2557 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ลานอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ลานอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2557 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน หอประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายันต์ โชติวังโส Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]