หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-npm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ เจริญราษฎร์โรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นางสาวสนิท ผาลีโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
4. นางสาวอราลักษณ์ อุ่นเทียมโสมโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล สุภาทองโรงเรียนบ้านปากยามประธานกรรมการ
2. นางประกอบ คำชนะโรงเรียนบ้านดอนแดง (นาหว้า)กรรมการ
3. นางดรรชนีนาง พัดเปี้ยมาโรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางทองพูน เรือนทองโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเชษฐ์ นิลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนสมอประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สิงหันต์โรงเรียนบ้านค้อรองประธานกรรมการ
3. นายศรีทน บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นางพิสมัย สาผิวโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนมะจ่างประธานกรรมการ
2. นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ปิลองโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางสายสุดา สุขวิพัฒน์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ โสรินทร์โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นางไพรัช สิทธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางดารณี ทีสุกะโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
4. นางสุจินต์ บุตรเวสโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทิพย์ทองโรงเรียนชุมชนประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กุลวงศ์โรงเรียนบ้านหมูม้นรองประธานกรรมการ
3. นายอรรคเดช บันหารโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
4. นางนิภากร ไชยรินทร์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเดชา นะคะจัดโรงเรียนบ้านดงหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพวรรณ ย้อยดวงไฃยโรงเรียนบ้านนาหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านหนองนางเลิงกรรมการ
4. นางรัชนี ปิตะพรหมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชิราวุธ บุพศิริโรงเรียนบ้านดอนพะธายประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อมโรงเรียนชุมชนประสานมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางนภัสภรณ์ พรรณธรโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสุภาพรรณ สุธรรมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกงทอง เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองประธานกรรมการ
2. นางนิตยาภรณ์ แซ่ริมโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)รองประธานกรรมการ
3. นางสวาท โชติวังโส โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางวัชรา อาษานอกโรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเต่าประธานกรรมการ
2. นายเกษชัย มิ่งวงษ์ธรรมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายศาสตรา บัวดีโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นางสาวแววตา เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายธีระพร นิลสาขาโรงเรียนบ้านหัวหาดประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา สุขวิพัฒน์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศรีเฉลียว อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายศิลป ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก ดีโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางบรรจง แดงวิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอรรณพ ป้องกันโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมใจ วรรณทองโรงเรียนบ้านโพนบกรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โกพลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจิรวดี วงศ์เข็มมาโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
5. นางกฤติยา สีหาโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางวราภรณ์ งามสนิทโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
7. นางวรรณณะรุจา โสภาวงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายฉลองชัย โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมรองประธานกรรมการ
3. นางภาวนา แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ จรีรัตน์โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วกรรมการ
5. นายบุญนิธิ สุภาพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คำหาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุญโสโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมรองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ชัย พันนาดีโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แก้วอินธิโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายกฤษฎา เมาะลาษีโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
6. นางพิมลดา เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
7. นางสาวเนตรทิพย์ วงษาดีโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณะรุจา โสภาวงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางวิมลลดา รุ่งจินดารัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านนาขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นางรัตนา โกศลโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
5. นายธงชัย มั่นธรรมโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
6. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงขวางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาพร บุญวังโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณะรุจา โสภาวงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
4. นายเอกภพ ชัยปัญหาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางวิมลลดา รุ่งจินดารัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ นนเลาพลโรงเรียนบ้านเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
4. นางรัตนา โกศลโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสนอง เดชทะศรโรงเรียนบ้านนาผักปอดประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสมร คงศรีอักโรงเรียนบ้านปากอูนรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา สาสอนโรงเรียนบ้านพืชผลกรรมการ
4. นางสาวปทุมมา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นายสิรภพ พลสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสนอง เดชทะศรโรงเรียนบ้านนาผักปอดประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ขจรเกตุโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต ศรีนาทมโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายดนตรี ดีแสงโรงเรียนชุมชนนางัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
4. นายอารี แก้วไพศาลโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวศรีแพ ไกยเทียมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน หุตางกูรโรงเรียนบ้านปากอูนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมาภรณ์ จูมสุพรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางสาวโสภา โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางอุษณีย์ อันสุขโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลณ์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายลิขิต พิมพ์คำโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์โรงเรียนอุเทนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอธิศักดิ์ วงศ์เหง้าโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางพิสมัย ต้นศรีโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวศิวาพร บุณรังสีโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
6. นางสาวรัตนา วงศ์ล่ามโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองเลื่อน บุญเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุณัชชา เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปากอูนรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิต โกษาแสงโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นายสมหวัง มาตย์เมืองโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นางสาวอมรพันธ์ บุญมาวงษาโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
6. นางจนพันธุ์ อุ่นกลมโรงเรียนบ้านหนองซนกรรมการ
7. นางสุณัชชา เคนไชยวงค์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรเดชา เรียมแสนโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ผาใต้โรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสนโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นางสาวเมตตา สายกมลโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นางพนิดา ภักดีมีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไมตรี สารการโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายปัญญา วิวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางนัฐกานต์ พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นางพิกุล อุสาพรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายฉลาด ไชยสุระโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ หอมไกรลาศโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ นามเสาร์โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจินดา วะชุมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายสวรรค์ไทย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บกรรมการ
4. นางพัชนาพร แก้วเชื่อมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางกัญญาณัฏฐ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แสนสุขโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี ติยะบุตรโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
4. นางเนียรนิภา อินภูวาโรงเรียนบ้านอ้วนกรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ กวดวงศาโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางคำปิ่น ทีสุกะโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีดาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายประจักษ์ ทามีโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สิทธิพาโรงเรียนบ้านหาดกวนประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางอมรมาศ เยียมรัมย์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
4. นายอาทิตย์ กลั้นกสิกรณ์โรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
5. นางฤดี แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเรืองชัย หลายสุทธิสารโรงเรียนบ้านต้ายประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางมาลินี ไชยเทศโรงเรียนบ้านปฏิรูปกรรมการ
4. นางเพ็ญณี ยะวาวษ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
5. นายสุริยา นครใชยโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
6. นางชรินทร์ฎา เลไพจิตรโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งทอง แก้วมะโรงเรียนบ้านภูกระแตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
4. นางไพจิตร จันทะขินโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา หล้าบาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ วงศ์หนายโกดโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองกรรมการ
3. นายชูพงษ์ อูดมมาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ วงศ์หนายโกดโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองกรรมการ
3. นายชูพงษ์ อูดมมาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ วงศ์หนายโกดโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองกรรมการ
3. นายชูพงษ์ อุดมมาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายหลักชัย วงษ์หมอกโรงเรียนเพียงหลวง 10ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อะคะสีวรโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายวินัย สวนกันโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายหลักชัย วงษ์หมอกโรงเรียนเพียงหลวง 10ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อะคะสีวรโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายวินัย สวนกันโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. นายเขตต์ แสนตรีโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านบงคำกรรมการ
3. นายสุรชัย บุญญศรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิศาล แก้วลาโรงเรียนบ้านปฏิรูปประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมผลโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำกรรมการ
3. นายประจัญ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านรามราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิติกร ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านนาเขประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ใจช่วงโรงเรียนบ้านนาในกรรมการ
3. นางดาราภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา เดชโฮมโรงเรียนบ้านเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกอบสุข บุญชื่นโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายศักดิ์ เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวพรสมัย อ่อนหวานโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ นามเสาร์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดากรรมการ
3. นางรจนา รู้บุญโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
4. นายบุญสงค์ สาหัสโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช ศรีรักษาโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร คำจารย์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นายศักดิ์ เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นางรุ่งเรือง ราชมณีโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นางชอบ พันธุพานโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์ ศรีสมศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเจริญพร คำจารย์โรงเรียนบ้านนาอินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการ
3. นางชอบ พันธุพานโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นายปิยสิทธิ์ ศรีสมศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขานโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางยศวดี จุลลนันท์โรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางสมพิศ สุวรรณมาโจโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย ขุนศรีโรงเรียนบ้านนากระทืมฯประธานกรรมการ
2. นายธนากร โพธิ์สุโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวสุมณา อุดมโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นางพาณี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
5. นางสมพิศ พิมพ์คำโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสัญทิตย์ ชอนบุรีโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)กรรมการ
2. นางปาจรีย์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ผาอิดดีโรงเรียนบ้านคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิเรศ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านโพนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางลักขณา วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสุนันทา ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางธนาภา ภัทรวิไลโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิราพรรณ ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางปริญญา นะคะจัดโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
3. นางสาววารุณี พลหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางอารี พินิจกิจโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิราพรรณ ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ งอกวงษ์โรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการ
3. นายปรีชา นาชัยโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางเสงี่ยม อัคติโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบรรณฑวรรณ ป้องกันโรงเรียนบ้านโคกสายทองประธานกรรมการ
2. นางกฤตญาณี เภตราโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์โรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
4. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านอุเทนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์โรงเรียนบ้านคำแม่นางประธานกรรมการ
2. นายบุญธง ชัยบินโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
4. นางแสงเดือน วิลาจันทร์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
5. นางมีสุข ไชยพรโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
6. นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรงโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
4. นายวิเชียร วาดไธสงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
6. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรงโรงเรียนบ้านโพนแดงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นายปริญญา อุดทาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พรมดีโรงเรียนบ้านศรีเวินชัยกรรมการ
6. นายเหรียญทอง กาฬหว้าโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายวิเชียร วาดไธสงโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
8. นายทวีชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
9. นายตระกูล เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
10. นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
11. นายสุรชาติ ซาอุรัมย์โรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดวงจันทร์ อัคติโรงเรียนบ้านโพนสว่างประธานกรรมการ
2. นางอิสรา พิทูลทองโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางเมตตา บุญยะศรีโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการ
4. นายสุขสันติ์ รมย์รสโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียงโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ พิมภักดีโรงเรียนชุุมชนนาพระชัยประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทองโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
4. นายปรียภัทร บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
5. นายอาทิตย์ คาระวงศ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสง่า โกพลโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายบัญชี ถำวาปีโรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สาพุฒโรงเรียนชุมชนไชยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางบรรจง แพงสารโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นางสาวตติยา เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นางสุรีพร เขตนครโรงเรียนบ้านดอนเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
3. นายบัณฑิต มูลโคตรโรงเรียนบ้านปากทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
4. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
4. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
4. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านโคกพะธายกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล อุผาโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วิลาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
4. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ บุพศิริโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วรผาบโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิมล อุผาโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางวิภา ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ บุพศิริโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วรผาบโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสุจินต์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
2. นายธนกฤต พรเตชาวัชร์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นายพิทยา เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตียงสกุลโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พลหาราชโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา แก้วดีโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นายธนกฤต พรเตชาวัชรโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายพิทยา เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านอีอูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ เตียงสกุลโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการ
3. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ชูทองรัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สาแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
3. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
3. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
4. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
5. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เถรวงแก้วโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรีโรงเรียนบ้านน้อยทวยกรรมการ
4. นายฤทธิไกร มั่นธงโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
5. นายคารม เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านพะทายกรรมการ
6. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุดยะดาโรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายเลพล นนทะแสงโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
3. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์โรงเรียนบ้านนาพระชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ จิราพรโรงเรียนบ้านนาพระชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางส่งศรี ศิรผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)กรรมการ
7. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
8. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ จิราพรโรงเรียนบ้านนาพระชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางส่งศรี ศิริผลาโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนินธุโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริต้า ไชยมาโยโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนีกร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรีกรรมการ
6. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นางสาวคมขำ เกษมสินโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางสาวปริศรา ศุกรสุตโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
6. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนินธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
8. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านชัยศรีกรรมการ
9. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอรวรรณี ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวภัชกาษจน์ ปัฏนาโรงเรียนบ้านตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญธิมา ทองนูโรงเรียนบ้านดอนศาลากรรมการ
3. นายสุจิน บุตรโคษาโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นายเสมา ธนะศรีโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ บุญเหมาะโรงเรียนบ้านคำแม่นางประธานกรรมการ
2. นางอุไร กืกทองโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นางพิสมัย ชนะพจน์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกราม โทรัตน์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ วงศ์เข็มมาโรงเรียนบ้านคำแม่นางกรรมการ
3. นางศิรินภา รุ่งเรืองเจริญกิจโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นางขนิษฐา ไกยเทียมโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอรพร คัณทักษ์โรงเรียนบ้านปากอูนประธานกรรมการ
2. นางนันธิดา บัวสายโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
3. นางสาวนันธิดา พรหมทองโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรุ้งนภา พลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าพันโฮงประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ทีสุกะโรงเรียนบ้านดอนแดง (ศรีสงคราม)กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายอัจฉริยพงศ์ ราชปัญญาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุขใจ แก้วใสโรงเรียนบ้านนาเขประธานกรรมการ
2. นายวาริช อ้อยรักษาโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นิวงษาโรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ พินยงค์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
5. นายยอดรัก จำรักษาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธนู นาโควงศ์โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางมนชยา โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สุณะเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
4. นายปฏิภาณ อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิดา โมทำโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายกรุงไทย สุรินทะโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
3. นายนฤดล อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์โรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการ
5. นางอัญชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนิดา โมทำโรงเรียนบ้านนาหนองหวายประธานกรรมการ
2. นายกรุงไทย สุรินทะโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการ
3. นายนฤดล อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
4. นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์โรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการ
5. นางอัญชลินทร์ สิทธิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านอูนยางคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านท่าอุเทนกรรมการ
3. นางสาวศศิพิมพ์ ศรีเพียชัยโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ริเวราโรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการ
5. นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางชวันายยอดรัก จำรักษาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร พิณยงค์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
3. นางจิราพรรณ์ คะษาวงค์โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางจารุณี อภัยโสโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ศึกษานิเทศ สพป.นพ 2ประธานกรรมการ
2. นางดารัตน์ อภัยโสโรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกชกร บุญประคมโรงเรียนดอนถ่่อนโคกกลางิทยากรรมการ
4. นางสาวปาณิตา แก้วระดีโรงเรียนบ้านนาในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร คำจารย์โรงเรียนบ้านปากอูนประธานกรรมการ
2. นางนันทิกา พรเพชรโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวบังอร วงศ์สกลโรงเรียนบ้านบงคำกรรมการ
4. นางผ่องใส วะชุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนงรักษ์ นามเสาร์โรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนราทิพย์ พันธุ์ไชยโรงเรียนอุเทนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวคารมทิพย์ ราชบัณฑิตโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
4. นางสุกัลยา จันทาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยฯกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอภิรักษ์ สิทธิโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเพียร มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
3. นายบรรจง เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนานอกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณี การุณโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนววรรณ ยอดเมืองโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธนู แดงวิเศษโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขวางกรรมการ
3. นายทองทับ ขันอ่อนโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นายเปรมปรี ลิภาโรงเรียนนาคูณน้อยหนองหัวงัวกรรมการ
5. นายศรีสุวรรณ สุขวิพัฒน์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทยโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนากรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ไตรยะถาโรงเรียนบ้านแพงสะพังกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง พันพั่วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางดวงเดือน โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ฮมแสนโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง พันพั่วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางดวงเดือน โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (อ.บ้านแพง)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พรมวังโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสุทิน โมยะโรงเรียนบ้านโพนก่อ (โพนก่อราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นายสง่า โกพลโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญพล แก่นท้าวโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสนิท ผาลีโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการ
3. นายทองทับ ขันอ่อนโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา โกษาแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา ป้องหลักคำโรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
3. นางกัลยา เสนาสีโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา เปาวะนาโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
3. นางกัลยา เสนาสีโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
4. นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2กรรมการ
5. นายสำราญ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
6. นางสาววัฒนา บุญกอโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วสพป.นพ.2กรรมการ
3. นายวิจลน์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศ สพป.นพ 2กรรมการ
4. นายวิจลน์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
5. นายเรื่องกิตต์ วะชุมโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วกรรมการ
6. นางณัชพณ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายณัชพณ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายวิจลน์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดประธานกรรมการ
2. นายณัชพณ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายวิจลน์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัชพณ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายวิจลน์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต2ประธานกรรมการ
2. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายณัชพณ อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายวิจลน์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร สินธุศิริโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นายพรพิเชษฐ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุริยา วะชุมโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรืองกิตติ์ วะชุมโรงเรียนบ้านหนองดุดกรรมการ
3. นายวิจลณ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทายืนโรงเรียนอนุบานบ้านแพงกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กาฬหว้าโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางดาราเด่น นครไทยโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอดุลไทย บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา ศรีวรสารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายวิทย์สรัช โชติบดินทร์กุลโรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญกรรมการ
3. นายแสงละภา พระเสนาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
4. นางสาวพชรมน ประสานศรีโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลพรรณ เภาโพธิ์โรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายโกแมน คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านนาข่าท่ากรรมการ
3. นายกฤติกร เพ็ชรัตน์โรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวศศิมา นนทโสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ มีระสิงห์โรงเรียนบ้านดอนแดง (นาหว้า)ประธานกรรมการ
2. นายธนาชาติ จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาววิชยา โคตรภูโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยกรรมการ
4. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดีโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นายมนตรี ดังขันตะโรงเรียนบ้านโพนบกกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นายภูวไนย สุนาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พุทธาผาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ บุพศิริโรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการ
3. นายภูวไนย สุนาโรงเรียนบ้านนาเขกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา ศรีวรสารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหาญโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย มีระหงษ์โรงเรียนบ้านหัวห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นายรณยุทธ บุตรเวสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีวรสารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำหาญโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย มีระหงษ์โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการ
4. นายรณยุทธ บุตรเวสโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ สพป.นพ.2ประธานกรรมการ
2. นางพิศวาท กุสุมาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ธรรมยาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหาดแพงกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ธนกาญจน์โรงเรียนบ้านคำนกกกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอดุลไทย บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอดุลไทย บัวชุมโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพนม ศิรินามมนตรีสพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิกร อาษาวังโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายโกสินทร์ มะละกาโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเทพรักษ์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายบุญมา แก้วดีโรงเรียนบ้านนาดีวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ คำวันโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ เถรวงแก้วโรงเรียนชุมชนประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ สมเทพโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางบรรจง คงสุขอนันต์โรงเรียนบ้านตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสังเวียน ไชยมงค์โรงเรียนชุมชนประสานมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ บุพศิริโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางริศราวรรณ จุ่นหัวโทนโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางหนูพร น้อยใหญ่โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางนุชนาถ อะคะสีวรโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภัทรียา ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทนประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางสาวพิกุลทอง ยะภักดีโรงเรียนบ้านข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทิศ คะปัญญาโรงเรียนเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ภาโสมโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางกัลยาณี โสรินทร์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี บุตรเวสโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา วงค์จันทะโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางมารศรี แวงดีสอนโรงเรียนบ้านยางงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจุชารัตน์ ฉิมรักษ์โรงเรียนบ้านรามราชประธานกรรมการ
2. นางศุภรา แก้วลาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสาวณภัสสร เสนเพ็งโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
4. นายสุปชัย อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเกียรติศรี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์รัก แสนโทโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยกรรมการ
3. นางลลิสา ทินบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศรีนาโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ น้อยนางโรงเรียนบ้านเซียงเซากรรมการ
3. นางสาวณภัสสร เสนเพ็งโรงเรียนบ้านนากระแต้กรรมการ
4. นายวินัย แสงศักดิ์โรงเรียนบ้านนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไก่แก้ว อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณไลย อภัยโสโรงเรียนบ้านท่าพันโฮงกรรมการ
3. นางอิสรา พิกุลทองโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลออศรี คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ก้อนกั้นโรงเรียนบ้านนาพระกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ จังกาจิตต์โรงเรียนบ้านเซียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ อภัยโสโรงเรียนบ้านม่วงชีประธานกรรมการ
2. นางสมพร อุผาโรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
3. นางสถาพร อ่อนดีโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ไขยมงค์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร ชินพลชายโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเวินพระบาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ นิวงษาโรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นางรัติการณ์ จิตรจักรโรงเรียนบ้านอูนยางคำกรรมการ
3. นางวิรันยา อุสาพรหมโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี บำรุงหงษ์โรงเรียนบ้านรามราชประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ขุนศรีโรงเรียนชุมชนประสานมิตรกรรมการ
3. นางถนอมศิลป์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพินทร์ เพียพลโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ไพรสณฑ์โรงเรียนค้อกรรมการ
3. นางแจ่มใส แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ฉิมแสงโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเรือนแก้ว โกษาแสงโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ยศทองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
4. นางฝนทิพย์ ไฮวังโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววรรณธิดา วงศ์สาจันทร์โรงเรียนบ้านโพนจานประธานกรรมการ
2. นางนาถฤดี จันปุ่มโรงเรียนบ้านนาทมรองประธานกรรมการ
3. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้ายบุ่งกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ แพงวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางยาใจ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนศาลาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ ชาญศรีโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งกรรมการ
5. นางสาวดรุณี อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางรจนา ศรีนารินโรงเรียนบ้านโพนขาวประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ คัดทะจันทร์โรงเรียนบ้านโพนจานรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา แสบงบาลโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
4. นายเทวินทร์ วดีศริริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกษิรา พรเดชาวัชร์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ (ศรี)กรรมการ
3. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธารินี เกษมสินโรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธาริณี เกษมสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางชลิดา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ พิมพ์ภาโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
3. นางชลิดา ฉลาดเขียวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางอาริยา อุดมกันโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วประธานกรรมการ
2. นางอาริยา อุดมกันโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงกรรมการ
3. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอมรลักษณ์ จำปาไชยศรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลีรัตน์ โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการ
3. นางวัชรี แจ้งไชยโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูนประธานกรรมการ
2. นายสมชิต จันเทาโรงเรียนบ้านชัยมงคลกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนบ้านรามราชกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนบ้านเซียงเซาประธานกรรมการ
2. นางจันทรา นิวงษาโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการ
3. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวงษ์ใส เตโชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจานกรรมการ
3. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนบ้านชุมชนเอื้องก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมมิตร ไชยมงค์โรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศรีกาลังโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมมิตร ไชยมงค์โรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ศรีกาลังโรงเรียนบ้านห้วยพระกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทีสุกะนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางลลิตา คำชนะโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา กุลบุตรเจ้าพนักงานธุรการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางลลิตา คำชนะโรงเรียนชุมชนนาพระชัยกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา กุลบุตรเจ้าพนักงานธุรการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางพรชิพา พลรักษ์โรงเรียนบ้านปากอูนกรรมการ
4. นายกริณ สิมลิลาดนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล อัมรัตน์โรงเรียนบ้านแพงสะพังประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ภาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายกริณ สิมลิลาดนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พาสงค์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย อ่อนสุดบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายครองชัย สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สาสอนโรงเรียนบ้านพืชผลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย สุดอ่อนโรงเรียนบ้านหมูมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อุสาพรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้วกรรมการ
3. นางสาวอรนุช ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิกุล อุสาพรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ โพธิ์ไหมโรงเรียนบ้านโพนเพ็กกรรมการ
3. นางสาววรรณี โกษาแสงโรงเรียนชุมชนนางัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายปรีชา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายปรีชา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบุษรา ดวงปรีชาโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการ
3. นายปรีชา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านหาดกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ชูแหวนนักวิชาการศึกษา สพป.นพ.2กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายันต์ โชติวังโส Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]