หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 197 โรงเรียนชุมชนนางัว 58 176 107
2 003 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 11 36 23
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 62 141 84
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 12 35 21
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 15 27 22
6 007 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 24 54 38
7 009 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 25 47 36
8 008 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 24 58 42
9 011 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 3 3
10 012 โรงเรียนดอนบาก 0 0 0
11 014 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 1 1 1
12 013 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 2 2
13 015 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 3 6 6
14 016 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ 3 4 4
15 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 2 5 4
16 018 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 5 20 9
17 020 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี 3 4 4
18 021 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 3 4 4
19 023 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 50 105 82
20 116023 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 2 2 2
21 195 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 6 16 9
22 024 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 25 57 43
23 116024 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1 2 2
24 025 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 27 52 42
25 026 โรงเรียนบ้านข่า 15 41 24
26 029 โรงเรียนบ้านคำนกกก 22 35 24
27 031 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 0 0 0
28 028 โรงเรียนบ้านคำเตย 10 28 19
29 030 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 25 55 42
30 032 โรงเรียนบ้านคำไฮ 5 10 7
31 027 โรงเรียนบ้านค้อ 28 85 48
32 116027 โรงเรียนบ้านค้อ 1 2 2
33 040 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 7 27 13
34 041 โรงเรียนบ้านจอมศรี 1 1 1
35 042 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 15 62 31
36 050 โรงเรียนบ้านดง 6 14 11
37 046 โรงเรียนบ้านดงขวาง 2 4 4
38 047 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 33 27
39 048 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 6 10 10
40 049 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 2 2 2
41 051 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 49 95 74
42 116051 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 2 4 4
43 052 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 6 15 11
44 057 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 11 20 17
45 059 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 10 19 15
46 060 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 5 12 10
47 061 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1 1 1
48 062 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 8 26 15
49 063 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 16 38 25
50 064 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 8 12 11
51 065 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 3 5 5
52 058 โรงเรียนบ้านดอนเตย 10 20 15
53 056 โรงเรียนบ้านดอนแดง 9 24 14
54 053 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า 12 28 18
55 054 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 5 19 11
56 055 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 5 8 7
57 069 โรงเรียนบ้านตาล 9 16 13
58 067 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 8 21 14
59 068 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 11 37 22
60 066 โรงเรียนบ้านต้าย 8 16 14
61 070 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 3 6 5
62 072 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 20 50 34
63 073 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 4 6 5
64 075 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 18 31 26
65 076 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 12 18 17
66 074 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 3 4 4
67 071 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 7 12 12
68 077 โรงเรียนบ้านธาตุ 1 1 1
69 080 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 3 7 5
70 082 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 7 31 13
71 083 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 17 55 34
72 084 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 6 8 8
73 085 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 1 1 1
74 087 โรงเรียนบ้านนาคอย 21 33 29
75 089 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 27 19
76 088 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 10 17 16
77 090 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 5 6 6
78 091 โรงเรียนบ้านนางัว 2 18 6
79 092 โรงเรียนบ้านนาจาน 10 51 21
80 093 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 1 1
81 094 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 2 2
82 095 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 16 35 28
83 096 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 1 2 2
84 100 โรงเรียนบ้านนาทม 28 57 42
85 102 โรงเรียนบ้านนานอ 5 9 7
86 101 โรงเรียนบ้านนาน้อย 29 71 50
87 104 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 1 2 2
88 105 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 9 18 15
89 106 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 1 3 2
90 111 โรงเรียนบ้านนายาง 0 0 0
91 113 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 7 13 12
92 114 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 2 2 2
93 115 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 8 19 14
94 116 โรงเรียนบ้านนาหว้า 25 70 43
95 117 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 8 15 13
96 118 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 9 13 10
97 086 โรงเรียนบ้านนาเข 18 32 29
98 097 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 4 4 4
99 099 โรงเรียนบ้านนาเต่า 6 11 10
100 108 โรงเรียนบ้านนาเพียง 3 5 4
101 107 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) 4 4 4
102 112 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 4 47 14
103 098 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 9 16 14
104 110 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 70 49
105 109 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 1 2 2
106 103 โรงเรียนบ้านนาใน 4 15 7
107 078 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 5 11 10
108 079 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 11 15 13
109 120 โรงเรียนบ้านบงคำ 7 19 11
110 121 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 8 5
111 122 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 8 25 15
112 123 โรงเรียนบ้านปากทวย 3 15 8
113 124 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 2 9 5
114 125 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 58 127 86
115 126 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 23 34 30
116 127 โรงเรียนบ้านพนอม 15 26 21
117 128 โรงเรียนบ้านพะทาย 13 49 25
118 129 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 19 28 26
119 130 โรงเรียนบ้านพืชผล 0 0 0
120 145 โรงเรียนบ้านภูกระแต 39 66 55
121 146 โรงเรียนบ้านม่วงชี 2 11 5
122 147 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 3 5 4
123 148 โรงเรียนบ้านยางงอย 5 12 6
124 149 โรงเรียนบ้านรามราช 19 46 32
125 150 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 8 25 17
126 152 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 2 2 2
127 153 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9 39 20
128 157 โรงเรียนบ้านหนองซน 19 38 28
129 158 โรงเรียนบ้านหนองดุด 5 18 8
130 159 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 8 19 14
131 161 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 3 10 6
132 162 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 2
133 163 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 2 4 3
134 164 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 40 22
135 166 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 0 0 0
136 167 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 1
137 160 โรงเรียนบ้านหนองเทา 32 44 43
138 165 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 28 17
139 168 โรงเรียนบ้านหมูม้น 20 36 31
140 171 โรงเรียนบ้านหัวหาด 8 9 9
141 172 โรงเรียนบ้านหาดกวน 15 24 21
142 173 โรงเรียนบ้านหาดแพง 16 50 28
143 169 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 32 64 45
144 170 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 28 42 35
145 181 โรงเรียนบ้านอีอูด 12 34 24
146 182 โรงเรียนบ้านอูนนา 17 30 24
147 183 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 6 12 11
148 179 โรงเรียนบ้านอ้วน 7 11 10
149 180 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 2 4 4
150 043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 0 0 0
151 045 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 11 13 12
152 151 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 14 32 22
153 154 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 33 103 58
154 155 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 11 17 13
155 156 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 4 5 4
156 174 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 1 1 1
157 175 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 20 31 27
158 176 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 9 20 13
159 177 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 3 4 4
160 178 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 9 13 12
161 184 โรงเรียนบ้านเเหล่า 6 13 11
162 022 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 23 55 37
163 033 โรงเรียนบ้านแค 0 0 0
164 131 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 12 16 13
165 034 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 5 9 8
166 035 โรงเรียนบ้านโคกยาว 5 7 7
167 036 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 3 2
168 037 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 15 11
169 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 28 72 45
170 039 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 2 6 4
171 119 โรงเรียนบ้านโนนกุง 3 6 5
172 144 โรงเรียนบ้านโพน 13 31 21
173 133 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 55 99 82
174 132 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 11 18 16
175 134 โรงเรียนบ้านโพนขาว 3 14 6
176 135 โรงเรียนบ้านโพนงาม 3 8 5
177 136 โรงเรียนบ้านโพนจาน 40 100 67
178 138 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 6 11 10
179 139 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 19 13
180 140 โรงเรียนบ้านโพนบก 14 29 21
181 142 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 7 18 12
182 143 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 0 0 0
183 141 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 53 145 90
184 137 โรงเรียนบ้านโพนแดง 5 6 6
185 044 โรงเรียนบ้านไชยศรี 3 7 5
186 185 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 1 3 2
187 189 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 51 113 75
188 116189 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1 2 2
189 190 โรงเรียนหนองบาท้าว 0 0 0
190 191 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 56 107 79
191 116191 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 2 2
192 192 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 13 17 16
193 193 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 23 62 38
194 194 โรงเรียนอุ่มไผ่ 4 8 4
195 010 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 23 59 37
196 186 โรงเรียนเพียงหลวง 10 6 18 11
197 187 โรงเรียนแพงโคก 0 0 0
198 188 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 8 17 15
199 019 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 4 17 9
200 198 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 4 9 5
201 199 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0
รวม 2258 5094 3555
8649

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สายันต์ โชติวังโส Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]