งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 118
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว 1. เด็กชายนพดล    ลือลิน
2. เด็กชายนัฐพงษ์    เศรษฐาไชย
1. นางสาวพัทยา    อุสาพรหม
2. นายสุริยันต์    โคตรมิตร
2 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กชายสุทิวัส    บุตรสอน
2. เด็กชายวรชิต    อ่อนชาติ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    พรมจินดา
2. นายรุ่งโรจน์    ติยะบุตร
3 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายชินวัตร    ปานวงศ์
2. เด็กชายจักรวุธ    เดชทะสร
1. นางจันทรา    นิวงษา
2. นายพลซื่อ    สลางสิงห์
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม 1. เด็กชายจรัญ    โบราณกุล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    กระลืมศรี
1. นางสินีนาฏ    ภูดีทิพย์
2. นางอุสาห์    สุดยะดา
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ชายโขง 1. เด็กชายธนวัฒน์    วิชัยศึก
2. เด็กหญิงศศิธร    ไชยแก้ว
1. นางสาววาสนา    ฝ่ายพนอม
2. นางเข็มเพชร    พงษ์พัฒน์
6 โรงเรียนบ้านปฏิรูป ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์    ต้นกันยา
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย    แสนสอน
1. นางสาวปาจรีย์    หงษ์แก้ว
2. นางสุฑามาศ    ป้อมศิลารัตน์
7 โรงเรียนบ้านเเหล่า ตำบลนาคำ 1. เด็กชายอมรเทพ    นนทะวงษา
2. เด็กชายเจษฎา    โยวะผุย
1. นางมาลัย    บุตรเพ็ง
2. นางสาววิมลทิพย์    ผูพงษ์
8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายฐิตากร    คำลือ
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ    วงษาเนาว์
1. นางสุดารัตน์    จันทร์แก้ว
2. นางสาวอัญชลี    จันทร์แก้ว
9 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายนัฐพงษ์    บุรีขันธ์
2. เด็กหญิงยุวธิดา    กะทัย
1. นายนพดล    ไชยมัชชิม
2. นายสมบูรณ์    พุฒซ้อน
10 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายสรัลชนา    ศิริวงศ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย    แก้วมุงคุณ
1. นางสาวนริศรา    ศิริวงศ์
2. นางศิริอาภรณ์    ปิตะพรหม
11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายซัพวิชญ์    ทรหาญ
2. เด็กชายมอหมัด    เซนจัง
1. นางณัชชา    พูลพัฒนะ
2. นางสาวปณิสรา    นามบุตร
12 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายอธิเบศน์    อ่อนสา
2. เด็กชายทวีโชค    แพงสาร
1. นางนิดา    โมทำ
2. นางสาวปนัดดา    มาตราช
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายพงศกร    บัวแยง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    วะลับ
1. นางสาวฉัตรลดา    วะเศษสร้อย
2. นางสมมิตร    ไชยมงค์
14 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กชายดุสิต    แสนมอม
2. เด็กชายวัชรสิทธิ์    ข้ามของมา
1. นางนิดา    ราชมณี
2. นางบุญทัน    แต้มกลาง
15 โรงเรียนบ้านนาผักปอด ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายธาดา    จันทะขิน
2. เด็กชายจตุรเทพ    สุวรรณโครต
1. นายสนอง    เดชทะสอน
2. นางสาวอรอุมา    กวนศักดิ์
16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธนวิชญ์    ศรีบุตร
2. เด็กชายภูมินทร์    ชมราศรี
1. นางกรรจนา    เดชโฮม
2. นางดารุณี    ทองนู
17 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายภูธเนศ    อินทะศรี
2. เด็กชายสุรินทร    วงษา
1. นายชนะชัย    เชียงขวาง
2. นางสาวนฤมล    ภูดีทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................