งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 119
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. นายดุลยวัต    มีปี้
2. เด็กหญิงรมณีย์    สุวรรณมาโจ
1. นางจารุวรรณ    กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวทัศนีย์    อุทัยแสน
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายธีรวุฒิ    พรมราช
2. เด็กชายเมธี    ภูผาลาด
1. นายพินิจนนท์    ภูเม็ด
2. นางสาวสุดารัตน์    หอมไกรลาศ
3 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงพัชรี    มันอินทร์
2. เด็กชายศัตราวุธ    ศรีพนม
1. นางบุญทัน    แต้มกลาง
2. นางสาววิลัยวรรณ    กุจนา
4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายประวิทย์    เชียงขวาง
2. เด็กชายพิสิทธิ์    ไกรสินธุ์
1. นางสาวนฤมล    ภูดีทิพย์
2. นายสุพจน์    บุญเหมาะ
5 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กชายชาญณรงค์    บุญญาน้อย
2. เด็กชายพรพิชัย    จันทุลาง
1. นางสาวธนิดา    ประกอบสุข
2. นายบุญเลิศ    สีโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................