งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงนวียา    แสนเมือง
1. นางภัทรียา    ไชยพันธุ์
2 โรงเรียนบ้านนานอ หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายนครินทร์    ทานิง
1. นางกัลยาณี    บุพศิริ
3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กชายพศุตม์    สัมพันธ์
1. นายพรพิเชษฐ์    เมืองมุงคุณ
4 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงสุวพัชช    กาลประเสริฐ
1. นางยิ้มแย้ม    ละหว้า
5 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก หนองแวง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    สุขรี่
1. นางอัญชลี    จองไว
6 โรงเรียนบ้านเเหล่า ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงอุมากร    สมรฤทธิ์
1. นางหนูกร    แวงโสธรณ์
7 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    สุขภูวงค์
1. นางสาวสุรีย์    ฉายวงษ์
8 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภิสรา    คำเปลี่ยน
1. นางศิริพร    แก้วไพศาล
9 โรงเรียนบ้านนาหนองบก ไชยบุรี 1. เด็กหญิงช่อลัดดา    แสนสอน
1. นางบุหงา    เสนจันทร์ฒิชัย
10 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงตติยา    จันทะเวิน
1. นางบุญรินทร์    ตรีศรี
11 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงพราวระวี    บุญยะศรี
1. นางสมใจ    วรรณทอง
12 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายนิติพัฒน์    สามารถกุล
1. นางพัชราภรณ์    ชูพันธ์
13 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายธนวิชย์    มณีศรี
1. นายเอกภพ    ชัยปัญหา
14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายสุรนาท    คำหอม
1. นางสาวอรอนงค์    โคตรน้อย
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงณฐอร    คูสกุล
1. นางสาวพิมพ์รัตน์    วโรรส
16 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ลำน้ำทวย 1. เด็กชายพีรธัช    กัลลาปี
1. นายเกริกเกียรติ    สร้อยบุดดา
17 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายวณัตชัย    ขันทะชา
1. นายธำรง    คำเกษ
18 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายปรัชญา    ผลาเลิศ
1. นางรุ่งทิพย์    ชาสมบัติ
19 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกรนันท์    อินทะกิจ
1. นางจรูญศรี    ท้าวนาง
20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงพิยดา    ยางธิสาร
1. นางสาวพรรนิภา    วงศ์ณะรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................