งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว 1. เด็กหญิงอภิสรา    บุญอาษา
1. นายประเภท    วะชุม
2 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    บุญเทียม
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ปานะโต
3 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กชายศักดิ์สิริ    อ่อนสาร
1. นางสุนันทา    ศรีนาทม
4 โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทองนาเข 1. เด็กชายวีรพงษ์    สาวะเนตร
1. นางสมร    คำสิงห์
5 โรงเรียนบ้านดอนแดง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายนันทกานต์    ขันทะชา
1. นางวราภรณ์    งามสนิท
6 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    อุปพงศ์
1. นายทินกร    ชินโคตร
7 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) ชายโขง 1. เด็กหญิงประกายเดือน    สีหา
1. ส.ต.ต.เรวัฒน์    นรสาร
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงน้ำหวาน    สัมพันธ์วงศ์
1. จ.ส.ต.หญิงธนภร    หัสดง
9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายภาคภูมิ    ชินรัตน์
1. นางสาวพิสมร    ผงศรีอัก
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    บุตรสาระ
1. นางวิมลดา    รุ่งจินดารัตน์
11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงรินราวรรณ    จันทร
1. นางสาวพรรณทิพย์    ปากดี
12 โรงเรียนบ้านธาตุ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายณรงค์ชัย    พิมพ์พันธ์
1. นางสุจินต์    บุตรเวส
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา    มะเสนัย
1. นางสิริพร    ชัยปัญหา
14 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง 1. เด็กชายอนุชา    วังคะฮาด
1. นางสาวอิสระ    ชอนบุรี
15 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายอภิชาติ    ไชยต้นเทือก
1. นายบุรินทร์    ภะวะ
16 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ลำน้ำทวย 1. เด็กชายอัครพล    ดวงสงค์
1. นายสุจินต์    อาจวิชัย
17 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงจินภาณีร์    คะสา
1. นางภาวนา    แง่มสุราช
18 โรงเรียนบ้านดอนเตย หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายนิติพงศ์    สมานชาติ
1. นายพรชัย    บุพศิริ
19 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงอริสรา    หลวงแก้ว
1. นายเกรียงไกร    ยศไชยวิบูลณ์
20 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงมาลินี    อนุญาหงษ์
1. นางสุมาลี    มะโนสินธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................