งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมูม้น หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงศิรินภา    เหนือพวน
1. นายอภิชาติ    ศรีนาทม
2 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. นายจิรายุ    ชาศรี
1. นายวัชรินทร์    อินตา
3 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุนิสา    เดชขันธ์
1. นายสุรศักดิ์    วานะวงศ์
4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวรินทรา    เกษมสิน
1. นางพัชราภรณ์    ขจรเกตุ
5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงภัครมัย    โกษาแสง
1. นายอารี    แก้วไพศาล
6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สุระกา
1. นางสาวศิริลักษณ์    ศิริเดชไชยวงศ์
7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กชายณัฐตินัย    พรรณวงศ์
1. นางสาวปรัศนีย์    แก้วอ่อนขวา
8 โรงเรียนบ้านหาดแพง ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงนพมาศ    มิกราช
1. นายอุดม    สิงห์งอย
9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงตันหยง    ชนะพจน์
1. นางสาวเนตรทิพย์    วงษาดี
10 โรงเรียนบ้านนาเข โพนทองนาเข 1. เด็กชายเรืองยศ    ธงศรี
1. นายสุชาติ    เสนาสี
11 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กชายเพชรพนม    พรมอินทร์
1. นางกิตติยา    ยศไชยวิบูลณ์
12 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม แพงลำโขง 1. เด็กหญิงพรลภัส    ขุมเหล็ก
1. นางวาสนา    บุญโส
13 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. นางสาวมินตรา    พันธนู
1. นางสาวยุวดี    นาโควงค์
14 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กชายเอกชัย    วงษ์ราช
1. นายปรีชา    พิกุลศรี
15 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงสุธิพร    บุญเหลา
1. นายเกรียงไกร    ยศไชยวิบูลณ์
16 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายสมชัย    ชนะพจน์
1. นายเย็นฤดี    นิวงษา
17 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงบุญจิรา    โทเตียน
1. นางสาวประภาพร    พันธุ์เวียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................