งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย โพนทองนาเข 1. เด็กชายเจษฎา    นนใส
2. เด็กหญิงกษมา    ตาทิพย์
3. เด็กหญิงญาณิศา    วงศ์สีลา
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    สีหามาตย์
2. นางสาวจิรารัตน์    นะคะจัด
2 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายวรเชษฐ์    สอนสา
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ศรีหะมงคล
3. เด็กหญิงสิริกัญญา    เหล่าปา
1. นางสุดารัตน์    จันทร์แก้ว
2. นางสาวอัญชลี    จันทร์แก้ว
3 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายสิรวิชญ์    พาแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์    นาโควงค์
3. เด็กชายนนทวัฒน์    อุปพงษ์
1. นายดนตรี    ดีแสง
2. นางปาริชาติ    อินอุเทน
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงธิดา    อุดมมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    อภัยโส
3. เด็กหญิงลลิตตา    ราชชาลี
1. นางปฐมาภรณ์    จูมสุพรรณ
2. นางพรทิพย์    พลประเสริฐ
5 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ชายโขง 1. เด็กหญิงสถิระ    ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงกาญจนา    ทาระคะจัด
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ศรีวะเสาร์
1. นางจันเพชร    ดายังหยุด
2. นายนันทพัทธ์    นามพทาย
6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงนภัสสร    วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงบีน่าร์    ฟรอเรนติโน
3. เด็กหญิงวรีทิพย์    นนทะศรี
1. นางวิไลพร    อุ่นอกพันธุ์
2. นางอุษณีย์    อันสุข
7 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงอารียา    ขันติ
2. เด็กหญิงพรพิมล    แสนพล
3. เด็กหญิงรุจิรา    เกาแกกูล
1. นายบุญเลิศ    สีโย
2. นางศิวาพร    สีโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................