งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาเต่า ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงอาริยา    สุขดี
2. เด็กหญิงรัชฎากรณ์    โพนดวงกรณ์
3. เด็กหญิงวรรณรญา    วรกัน
1. นางสาวนิรมล    ชาสงวน
2. นางสาวพรทิพย์    อุปทุม
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงญานี    พรหมคนซื่อ
2. เด็กหญิงกิตติญา    ชาเครือ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สรสิทธิ์
1. นายพินิจนนท์    ภูเม็ด
2. นางสาวสุดารัตน์    หอมไกรลาศ
3 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. นางสาวอินธิลา    มัยวงค์
2. เด็กหญิงปลิดา    แก้วหาวงค์
3. นางสาวกมลพรรณ    ปัทวงค์
1. นายบุญเลิศ    สีโย
2. นางศิวาพร    สีโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................