งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ดวงเกตุ
1. นายมนัส    เจริญราษฏร์
2. นายอภิวัฒน์    บุญนิธิภัทร
2 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายตินณ์    หาคำ
2. เด็กชายพิพรรธ    มหานิล
1. นายณรงค์เดช    ศรีมามาศ
2. นายสุขสันต์    กุดนอก
3 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กชายธนาวุฒิ    หารทรงชัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ภูดีทิพย์
1. นายธนภัทร    โทเสริฐ
2. นางสุนันทา    ศรีนาทม
4 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร    อุปทุม
2. เด็กชายทิวากร    จันทร์ไตร
1. นางจินตนา    แก้วมุงคุณ
2. นายละไม    แก้วมุงคุณ
5 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กหญิงวริดา    แสนพันธ์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์    พรมดี
1. นางสาวฤทัยรัตน์    คอแก้ว
2. นายสิรภพ    พลสุวรรณ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี 1. เด็กชายรัฐพล    ริมสกุล
2. เด็กหญิงนาฏศิลป์    ขำกล่ำ
1. นายปราโมทย์    ศรีเพชร
2. นางสาวศศิมา    เชียงแสน
7 โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา 1. เด็กชายธีรพันธ์    โยธาตรี
2. เด็กชายชัยณรงค์    ปู่โค้ย
1. นายธงชัย    มั่นธรรม
2. นายสุรศักดิ์    พรหมเกษ
8 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ไชยมหา
2. เด็กหญิงพรทิพา    บุญมาวงษา
1. นายชวนดู    นาแถมพลอย
2. นางสาวสุดาทิพย์    อุ่นกลม
9 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายภูริวัฒน์    ปะโพทะกัง
2. เด็กชายภูชิต    โคตรมิตร
1. นายดนตรี    ดีแสง
2. นางปาริชาติ    อินอุเทน
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงวรันธร    เคนไชยวงค์
2. เด็กชายขวัญชาติ    แก้วลา
1. นางขวัญใจ    แก้วลา
2. นางศุภรา    แก้วลา
11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายณภัทร    ก้อนกั้น
2. เด็กชายพากรณ์    เปาวะนา
1. นายบุญธรรม    มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์    ศิริเดชไชยวงศ์
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงนิพร    พลเลิศ
2. เด็กหญิงอลิสา    อุดมกัน
1. นางวิมลดา    รุ่งจินดารัตน์
2. นายสุวัฒน์    จันทา
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายปิยราช    ใจแข็ง
2. เด็กชายธวัชชัย    ดายังหยุด
1. นายสมยศ    พูลสวัสดิ์
2. นางสิริพร    ชัยปัญหา
14 โรงเรียนบ้านต้าย ลำน้ำทวย 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เถาชาลี
2. เด็กชายธีรภัทร    รัตนะวาดี
1. นางสาวภัทรจารีย์    มณีรัตน์
2. นางรุ่งทิพย์    สุวรรณมาโจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................