งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาเต่า ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงพร    สิทธิวงษ์
2. เด็กหญิงนุจรี    จันจุฬา
1. นางสาวนิรมล    ชาสงวน
2. นางสุพัตรา    ปากดี
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายชนะพล    ทะทำมัง
2. เด็กชายชิษณุพงค์    แพงษา
1. นายบุญธรรม    มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์    ศิริเดชไชยวงศ์
3 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กชายจักรภพ    ต้อนโสกรี
2. เด็กชายโชคทวี    ทองสาม
1. นางสาวปทุมมา    ปลั่งกลาง
2. นางรุ่งเรือง    ราชมณี
4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม แพงลำโขง 1. เด็กหญิงนิตยา    ศรีลาคม
2. เด็กหญิงวนิดา    ผาลี
1. นางวาสนา    บุญโส
2. นางเพชรา    บุพศิริ
5 โรงเรียนบ้านนาน้อย เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โอกละคร
2. เด็กหญิงชลลดา    ไมสุพรรณ
1. นางสาวจุฑารัตน์    หาญมนตรี
2. นางสาวพรทิพย์    เหง้าน้อย
6 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงทักษศินา    ผาจวง
2. เด็กหญิงฉันทนา    ชมภูพระ
1. นายวิทยากร    สาโสม
2. นายเกรียงไกร    ยศไชยวิบูลณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................