งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนานอ หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงจิดาภา    ไชยทองศรี
1. นางกัลยาณี    บุพศิริ
2 โรงเรียนบ้านนาเต่า ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงสมฤดี    สายสีดา
1. นางสาวชลธิยา    โทรัตน์
3 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก หนองแวง 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ภู่ทอง
1. นางอัญชลี    จองไว
4 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 1. เด็กชายปัญญากร    อ่อนสาร
1. นางสาวสำรี    พรหมดมภ์
5 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย โพนทองนาเข 1. เด็กชายชนิตพล    รุ่งจินดารัตน์
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    สีหามาตย์
6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เชื้อนารา
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร    จันทะโม
7 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงณิศรวรา    ภักดี
1. นางสุกานดา    ใจช่วง
8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ดงปะขา
1. นายนพดล    ไชยมัชชิม
9 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายพุฒิเมธ    โคตมิตร
1. นางพัชราภรณ์    ชูพันธ์
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายจิราพงษ์    หงษามนุษย์
1. นางจิราภรณ์    เอกทินวัฒน์
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สิถิระบุตร
1. นางพรทิพย์    พลประเสริฐ
12 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ลำน้ำทวย 1. เด็กชายหิรัญ    ต้ายบุญเที่ยง
1. นางสาวสุภานันท์    ปั้นงาม
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงนงนภัส    จิตตวิเชียร
1. นายยงยุทธ    อินอุเทน
14 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    บุญปากดี
1. นายบุรินทร์    ภะวะ
15 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กหญิงกนกรดา    มาสกุล
1. นางกิตติยา    ยศไชยวิบูลณ์
16 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุจิตรา    จิตซ้าย
1. นางนภาภรณ์    แสนโสม
17 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วันดี
1. นางสาวอรัญญา    ศรีวรสาร
18 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายชยุต    สราญชื่น
1. นางวิไลพร    อุ่นอกพันธุ์
19 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤตยชญ์    อุปทุม
1. นายเสถียร    คำเกษ
20 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์    สอนสา
1. นางศิวาพร    สีโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................