งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงนฤมล    เทพเศรษฐา
1. นายอธิศักดิ์    วงศ์เหง้า
2 โรงเรียนเพียงหลวง 10 หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ญาณบุญ
1. นางสาวสุจิตรา    พวงจันทึก
3 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กชายษฐาปนา    นิกรกุล
1. นางสุนันทา    ศรีนาทม
4 โรงเรียนบ้านโพนแดง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายวีรศักดิ์    หนองนา
1. นายกิติศักดิ์    สุวรรณมาโจ
5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร    สาทา
1. นางศิริพร    แก้วไพศาล
6 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ ชายโขง 1. เด็กชายศาตราวุธ    เมาเกตุ
1. จ.ส.ต.หญิงอภิชญา    ผุยเหง้า
7 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงรัศมี    ภักดี
1. นายวีระพล    เนตรพิมพ์
8 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงชุติมา    ปัสสาวะพา
1. นางสาวโสภา    โสดาภักณ์
9 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายอัถธพล    นาโควงค์
1. นายดนตรี    ดีแสง
10 โรงเรียนบ้านนาคำ ตำบลนาคำ 1. เด็กชายปฏิพล    ป้องทอง
1. นางศรีแพ    ผลบุญ
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายทศพล    ม่วงภูเขียว
1. นางดาหวัน    หุตางกูร
12 โรงเรียนบ้านนากระแต้ หนองแวง 1. เด็กหญิงแววดาว    วันงาม
1. นางสาวพรรณี    พิมพ์คำ
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงเก็จเพชร    แพงสาร
1. นางปฐมาภรณ์    จูมสุพรรณ
14 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงภพศิริ    พันธ์จี
1. นางสาวสุภานันท์    ปั้นงาม
15 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายปกรณ์    ชมภูหลง
1. นายไมตรี    วะชุม
16 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายกิตติภณ    ท้าวนาง
1. นางจรูญศรี    ท้าวนาง
17 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กชายภูมินทร์    กระแสงสิงห์
1. นายปรีชา    พิกุลศรี
18 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงเมธาวดี    ไตรยเทน
1. นางวิไลพร    อุ่นอกพันธุ์
19 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายสัมฤทธิ์    สมพงษ์
1. นายเกรียงไกร    ยศไชยวิบูลณ์
20 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายอดิเทพ    ขันอาสา
1. นายเสถียร    คำเกษ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................