งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายอาทิตย์    เขียวค้า
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ปานะโต
2 โรงเรียนบ้านหมูม้น หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายณรงฤทธิ์    วงษา
1. นายอภิชาติ    ศรีนาทม
3 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงจริยา    คอแก้ว
1. นางประคองขวัญ    วันดี
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา    สานาผา
1. นางสาวอัจฉรา    จันทร์แก้ว
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายนรินทร์ธร    พลไชยสงค์
1. นางสาวสุดารัตน์    หอมไกรลาศ
6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. นายสายชล    แมดมิ่งเหง้า
1. นางสาวเพ็ญนภา    แก้วอินธิ
7 โรงเรียนบ้านหาดแพง ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายนฤเทพ    กุลเกี้ยง
1. นายอุดม    สิงห์งอย
8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงหงส์ฟ้า    ชนะพจน์
1. นางสาวเนตรทิพย์    วงษาดี
9 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กชายธนกร    มหาวงค์
1. นางสาวปทุมมา    ปลั่งกลาง
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม แพงลำโขง 1. เด็กหญิงกมลชนก    รัตนเกตุกะ
1. นางวาสนา    บุญโส
11 โรงเรียนบ้านนาน้อย เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    นามเสาร์
1. นายวินัย    แสงศักดิ์
12 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กหญิงธัญเรศ    บุนนท์
1. นางสาวยุวดี    นาโควงค์
13 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. นางสาวสุธิดา    อนุญาหงษ์
1. นางวรรณะรุจา    โสภาวงษ์
14 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอภัสรา    บุญช่วย
1. นางอรพินท์    คำเกษ
15 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงณัฐพร    บุญเหลือ
1. นางสาวเย็นฤดี    นิวงษา
16 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงสุนิสา    สมรฤทธิ์
1. นางศิวาพร    สีโย
17 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    อินทศรี
1. นางสาวประภาพร    พันธุ์เวียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................