งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 236
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายกรณิศ    ทวีกุล
1. นายวรวุฒิ    โสภาพงษ์
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กชายรัตถพงษ์    ใจช่วง
1. นางชะอ้อน    สินไชย
3 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายสิทธิพล    บุญเพ็ง
1. นายศิลเนตร    ผาอินทร์
4 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงปภัสสร    ไชยริบูรณ์
1. นายบดินทร์    รักษาวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................