งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 239
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอ้วน ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา    เมืองโคตร
1. นางสาวจันสุดา    เดชไทสงค์
2 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    วันดี
1. นายสมพงษ์    บุญตาท้าว
3 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายนพรัตน์    ทะชัยวงศ์
1. นางสาววินันดา    จันทาพูน
4 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี แพงลำโขง 1. เด็กชายปัณณธร    อภัยโส
1. นายสิทธิชัย    กองศรี
5 โรงเรียนบ้านดง ชายโขง 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์    แหวนวงษ์
1. นางสาวสุพรรณี    เผ่าพงษ์
6 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงปลายฝน    ทีสุกะ
1. นางชญาณ์พัชร    สิงห์งอย
7 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    เพิ่มพจน์
1. นายศิลเนตร    ผาอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................