งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสายทอง    โพธิแวง
1. นางสาวฐิติยา    ปัตตานี
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองนาเข 1. เด็กชายทักษิณ    เกิดชาวนา
1. นางสุกัญญา    เดชทะศร
3 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายนัฐวัฒณ์    นิวงษา
1. นางจันทรา    นิวงษา
4 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กชายเจษฏา    นนทจันทร์
1. นางสาวพึ่งพร    บัวสาย
5 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม 1. เด็กหญิงนิตยา    วิภาวิน
1. นางสินีนาฏ    ภูดีทิพย์
6 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตาสี
1. นายสมบูรณ์    วงษาพัฒน์
7 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) ไชยบุรี 1. เด็กหญิงวิภา    สุขภูวงษ์
1. นางนงลักษณ์    สุขมาก
8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายจิรศักดิ์    โยบุตดา
1. นางสาวอัญชลี    จันทร์แก้ว
9 โรงเรียนบ้านนาจาน ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงปุณยาพร    อินทะศรี
1. นางอานันท์    นิลสนิท
10 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงจริญญา    สุดใจ
1. นางปทุมรัตน์    มันทะ
11 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    บุนนท์
1. นางสาววรรณี    โกษาแสง
12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงอนุธิดา    สาธุการ
1. นางไพวัลย์    เครือหว้า
13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    จันทร
1. นางสาวจินตนา    ปากดี
14 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายธีรพงษ์    เพ็ชรสมบัติ
1. นางสาวฉัตรลดา    วะเศษสร้อย
15 โรงเรียนบ้านตาล ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายศรายุธ    จันทะผล
1. นางอรวรรณ    แก้วมณี
16 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายธีระพงษ์    หลวงโป้
1. นางกาญจนา    แผนสิงห์
17 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ลำน้ำทวย 1. เด็กชายวุฒิชัย    กุลยะ
1. นางสาวณัฏฐิณี    ศรีลาศักดิ์
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์    เดชโฮม
1. นางสาวสิรินภา    คำชนะ
19 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ใหญ่ปางแก้ว
1. นางภัทราภรณ์    เจริญผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................