งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายพิทักษ์    วานนท์
1. นางปิยะพร    เฉลยพจน์
2 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายมนต์ไท    จำปา
1. นางสาววินันดา    จันทาพูน
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายเมธี    โคตะบิน
1. นายคำหมุน    อินทอง
4 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายยุทธพงษ์    แก้วห้วยพระ
1. นายธนาวุฒิ    ค่ำคูณ
5 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายอาจณรงค์    ผุยปัญญา
1. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................