งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายธนวันต์    นิวงษา
2. เด็กชายสุทธวีร์    นิวงษา
3. เด็กชายธนพล    สาโธ
1. นายนิกร    อาษาวัง
2. นายนเรศ    ประเสริฐสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายภัทรพล    วรราช
2. เด็กชายนครา    ก้อนกั้น
3. เด็กชายสมชาย    โดยสาร
1. นายดรุณ    อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์    อนงค์ไชย
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุทา
2. เด็กชายธนากร    มะลิซึ่ง
3. เด็กชายภานุวัฒน์    มีมา
1. นางสาวจิรภา    อุผา
2. นายโกสินทร์    มะละกา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................