งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 248
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายบัญชา    ยางเบือก
1. นางสาวณัฐสุรีย์    ศรีโกศล
2 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายชาญคิด    น้อยนาง
1. นางชญาณ์พัชร    สิงห์งอย
3 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงอชิรญา    สุขวัน
1. นายบดินทร์    รักษาวงค์
4 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ปิลอง
1. นางสาวธนิดา    ประกอบสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................