งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงนภศร    ทัพศิลา
1. นายอุดมเดช    จตุวงศา
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กหญิงอิษยา    ทาวอแวง
1. นายคมสันต์    ชนะเคน
3 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายตริณณภพ    ชฎา
1. นางสาวจารุณี    บำรุงหงษ์
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม 1. เด็กชายอมรเทพ    เหมพลชม
1. นายเมืองแมน    หารทรงชัย
5 โรงเรียนบ้านหนองท่ม ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรนัน    คงมี
1. นางสาวปริยา    วงศ์บาสก์
6 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงณัฐาการณ์    เกษกุล
1. นายสิทธิพงศ์    พลทองเติม
7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กหญิงอรชร    ริยะบุตร
1. นายสมบูรณ์    วงษาพัฒน์
8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี 1. เด็กชายปวรุตม์    บุญยศรี
1. นายธีรพงษ์    สาพุฒ
9 โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา 1. เด็กชายวราวุฒิ    ปู่ห้วยพระ
1. นายประมูล    สุวรรณมาโจ
10 โรงเรียนบ้านนาจาน ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    งามนาศรี
1. นางอานันท์    นิลสนิท
11 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงบุษยา    สุทธิอาคาร
1. นายสุริยา    ป้องหลักคำ
12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    เสนจันฒิไชย
1. นางสมพร    อุผา
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงธัญนพรัตน์    คุณมี
1. นางชะอ้อน    สินไชย
14 โรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงสุกานดา    คัณทักษ์
1. นายวีระชัย    สุขวิพัฒน์
15 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงจิราพร    แสนปุชุุม
1. นางสาวอรนุช    ไชยพันธุ์
16 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายปัญญากร    บุตรสุวรรณ
1. นางดาราสว่าง    สุวรรณมาโจ
17 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงนลินี    พลิน
1. นางปรัศนีย์    วะชุม
18 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    ติยะบุตร
1. นางเพ็ญศรี    นาโควงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................