งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สีสุก
1. นางวจนพันธ์    อุ่นกลม
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงวัลลี    ผูกจันทร์
1. นางสุกัญญา    เดชทะศร
3 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายอนุวัฒน์    นิวงษา
1. นายบัญชา    โพธิ์เสนา
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม 1. เด็กชายพิชิตชัย    เหมพลชม
1. นายเมืองแมน    หารทรงชัย
5 โรงเรียนบ้านหนองท่ม ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ์    ไชยกา
1. นางสาวปริยา    วงศ์บาสก์
6 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กหญิงฐิติยาภา    อาแพงพันธ์
1. นายสมบูรณ์    วงษาพัฒน์
7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    แซ่เต็ง
1. นายธีรพงษ์    ราพุฒ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงกฤตชนันท์    กันทะจันทร์
1. นายเทวินทร์    วดีศิริศักดิ์
9 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงกนกนุช    สิงห์งอย
1. นายไชยวัฒน์    บุญเทียม
10 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายเพ็ญชิตา    ดวงมืด
1. นายสุริยา    ป้องหลักคำ
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายบุญวรุต    อุผา
1. นางสมพร    อุผา
12 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงณิชาพร    ต้อนโสกรี
1. นายเจษฎา    นาคบุตรศรี
13 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายจักรินทร์    นันสุนี
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กชายธีฆทัศน์    บึกแก้ว
1. นางชะอ้อน    สินไชย
15 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง 1. เด็กชายธนโชติ    ไชยนาน
1. นายชอบ    เจริญขันธ์
16 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ไตรเทน
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กำภูศิริ
17 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวิชญา    ยะภักดี
1. นางดารณ๊    ทีสุกะ
18 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงอุมาพร    พลิน
1. นางปรัศนีย์    วะชุม
19 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงจิตติมา    เขียวค้า
1. นายสมนึก    คำประภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................