งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กชายอนุชา    มุงแสน
1. นายโกวิทย์    แก้วสนิท
2 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดา    มะตนเด
1. นายอารี    แก้วไพศาล
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายวิสาข์    สุกทอง
1. นายเทวินทร์    วดีศิริศักดิ์
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เกษถนอม
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
5 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กหญิงพรนภา    ดินาวงค์
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงอินทิรา    อังคะฮาด
1. นางศศิธร    กิติศรีวรพันธุ์
7 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงวลัยพร    สุขสงวน
1. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
8 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ผึ้งศรี
1. นายโชคชัย    ชาสงวน
9 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์    นันทะมาตย์
1. นายสมนึก    คำประภา
10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงจินดา    อุผา
1. นายไตรภพ    โคตรมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................