งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    ชนะเคน
1. นายคมสันต์    ชนะเคน
2 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    ชานุชิต
1. นางสุนันท์    แก้วเชื่อม
3 โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทองนาเข 1. เด็กชายธนาธิป    โคตรโยธา
1. นางคงคิด    บุญยอด
4 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีกร    เสนสุข
1. นางรัชนีกร    ชุมชูชาติ
5 โรงเรียนบ้านนาหนองบก ไชยบุรี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    กาวน
1. นางบุหงา    เสนจันทร์ฒิชัย
6 โรงเรียนบ้านค้อ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัสภรย์    อนุญาหงษ์
1. นายปราโมทย์    สุวรรณมาโจ
7 โรงเรียนบ้านนาจาน ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงศวิตา    งามนาศรี
1. นางอานันท์    นิลสนิท
8 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    นนท์เข็มพรม
1. นายวิทิต    มรดก
9 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงวรนุช    ดีแสง
1. นางสาววรรณี    โกษาแสง
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงพสชนัน    ต้นกันยา
1. นางวรรณภา    พรพุทธคุณรักษา
11 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงสมิตานันท์    กันตะมา
1. นายเจษฎา    นาคบุตรศรี
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    ดีโคตร
1. นางชะอ้อน    สินไชย
13 โรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงนงค์นภัส    โมยะ
1. นางสาววิลาสินี    เขียวสังข์
14 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงอาทิตยา    หินสองกอง
1. นางสุนีรัตน์    รัตนบุญมีกุล
15 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงทยิดา    โชติเอี่ยม
1. นางสาวอรนุช    ไชยพันธุ์
16 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤตนัย    ขันทะชา
1. นางกาญจนา    นะคะจัด
17 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงจีระนันท์    พันธุ์ด้วง
1. นายไชยยศ    เผื่อนศรี
18 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ ชายโขง 1. เด็กหญิงอรปรียา    ศรีสุภาพ
1. นางเยาวนี    อภิกุลชัยสุทธิ์
19 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายยุทธนา    ปู่ห้วยพระ
1. นางมะยุรี    เจริญราษฎร์
20 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายณัฐชนน    ปิลอง
1. นางเพ็ญศรี    นาโควงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................