งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กหญิงนริศรา    ศรีเมืองแมน
1. นายคมสันต์    ชนะเคน
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงวารุณี    ปาจะ
1. นางสุกัญญา    เดชทะศร
3 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กชายวรวิทย์    ดวงดูสัน
1. นายสิทธิพงศ์    พลทองเติม
4 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ไชยบุรี 1. เด็กชายวุฒิไกร    ภูผายาง
1. นายวิเชียร    เขียวค้า
5 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์    วัลดี
1. นายคำผล    แก้วสีสม
6 โรงเรียนบ้านนาจาน ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    อินทะศรี
1. นางอานันท์    นิลสนิท
7 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นางัว 1. เด็กหญิงกรกนก    วะเกิดเป้ม
1. นายสมชัย    โคตรมิตร
8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ดีระดา
1. นางพวงรัตน์    ภูดีทิพย์
9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายณราทิพย์    หันโพธิ์
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงธารา    พุ่มไพบูลย์
1. นางชะอ้อน    สินไชย
11 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม
12 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าจำปา 1. เด็กหญิงภาวิณี    โยบุตดา
1. นายเจษฎา    สมรฤทธิ์
13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายปกรณ์    ทะนะไชย
1. นางสุนีรัตน์    รัตนบุญมีกุล
14 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เล็กสุวัฒน์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กำภูศิริ
15 โรงเรียนบ้านข่า สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงชิดชนก    ทีสุกะ
1. นางดารณี    ทีสุกะ
16 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายวรังสรรค์    บุพศิริ
1. นายประจักษ์    ฮามวัน
17 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยกร    อามาตนนตรี
1. นายสุคนธ์    โกษาแสง
18 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสุชานาฏ    พสุนนท์
1. นางสาวกุลธิดา    ฮาบพนม
19 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ ชายโขง 1. เด็กชายชิษณุชา    ศรีวรสาร
1. นางสาวยลดา    อุ่นสา
20 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงอภิญญา    สอนสา
1. นายสมนึก    คำประภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................