งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมูม้น หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายอดิศักดิ์    อุสาราช
1. นายไชยณรงค์    บุราณเคน
2 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กหญิงสุนันทา    วาปี
1. นายโกวิทย์    แก้วสนิท
3 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงลลิตา    ปากดี
1. นายอารี    แก้วไพศาล
4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แมดมิ่งเหง้า
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายวายุ    ลาพรม
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
6 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กชายธนวัฒน์    นามพวน
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ตู้แก้ว
1. นางศศิธร    กิติศรีวรพันธุ์
8 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงจันจิรา    ชมภูพระ
1. นายธนาวุฒิ    ค่ำคูณ
9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงนิสา    ประสงค์ดี
1. นายจักรพงษ์    สรรพโส
10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงณัฐชา    จักรนารายณ์
1. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
11 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายพัลลภ    อำภัยศรี
1. นายไตรภพ    โคตรมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................