งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงจันทกานติ์    นิวงษา
1. นางสาวปาณิตา    อาจสามารถ
2 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ประกอแสง
1. นางนิตยา    แสนสิทธิ์
3 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายนพรุจ    หงแสน
1. นายกิตติพันธ์    เสียงสนั่น
4 โรงเรียนบ้านค้อ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายธีรวัฒน์    อนุญาหงษ์
1. นางสาวสาวิตรี    อุทำกา
5 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    นาวัลย์
1. นางสาวอัญชลี    จันทร์แก้ว
6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายนวัตกรณ์    ธรรมเกษร
1. นายปิยะวัฒน์    น้อยนาง
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงศิริญญา    บุตรดีวงศ์
1. นางณัชชา    พูลพัฒนะ
8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงประภาพร    นันสีบุตร
1. นางวัชราพร    ผ่านสำแดง
9 โรงเรียนบ้านพะทาย ชายโขง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    กุลวงค์
1. นายกรภัฏ    ทุมวรรณ
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายเบญจา    นะคะจัด
1. นายสุจินต์    เวียงอินทร์
11 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กชายไชยยันต์    ไชยวัง
1. นางสาววิลัยวรรณ    กุจนา
12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    เฟื้อย
1. นางสาวอรนุช    ไชยพันธุ์
13 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กชายวิมล    พิมพ์โยธา
1. นางรำเพย    ขวัญเอกพงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................