งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านรามราช เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงหงส์ฤทัย    นิวงษา
2. เด็กหญิงอธิตยา    นิวงษา
3. เด็กหญิงกรสุรีย์    สุวรรณเพชร
4. เด็กหญิงนพมาศ    นิวงษา
5. เด็กหญิงธันยพร    ราชนีวงศ์
1. นางสาวจิราพร    แสงสว่าง
2. นางสาวปาณิตา    อาจสามารถ
3. นางสาวเกษราวรรณ    สิงห์เงา
2 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) ท่าจำปา 1. เด็กหญิงจิราพร    มาดี
2. เด็กหญิงสุภา    พิมสลัด
3. เด็กหญิงดลยา    บุญเหลา
4. เด็กหญิงเพียงดาว    ทุมดี
5. เด็กหญิงศิราพร    วังอุปัดชา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุดร
7. เด็กหญิงศศิธร    มาดี
1. นางขวัญนภา    จอมแก้ว
2. นางสาวปานใจ    หลวงแก้ว
3. นางสาวศศิมา    นนทโส
3 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กชายธีรภัทร    ตระพรหม
2. เด็กชายพีรณัฐ    เกตุจันทร์
3. เด็กชายปรเมศร์    จานบานหลง
4. เด็กชายเกริกไกร    นาโควงค์
5. เด็กชายภิสิทธิ์    รินทะ
6. เด็กชายพีรภัทร    ดีแสง
7. เด็กชายศิรวิชย์    นาโควงค์
1. นางสาวประภัสสร    แก้วสว่าง
2. นางสาวปิยรัตนย์    เต็มสิรินันท์
3. นางสาวเจนจิรา    นาโควงค์
4 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงนลิตา    ลูกแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์    วะบุตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิโสม
4. เด็กหญิงปนัตดา    โมธรรม
5. เด็กหญิงณิศาชล    โมธรรม
1. นางจุฑามาศ    ด้วงติลี
2. นางธิดารัตน์    คนตรง
3. นางสาวนิภารัตน์    ภูดีทิพย์
5 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายธาวิน    คะสา
2. เด็กชายปรเมศว์    ปัญญาสาร
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงนฤมล    ปัญญาสาร
5. เด็กหญิงนันทาทิพย์    ศักดิ์ศรีวัน
6. เด็กหญิงธนพร    เกษมสินธุ์
1. นายอรรถพร    เดชขันธ์
2. นางสาวอัญธิมา    ทองนู
3. นางเครือมาศ    แสนตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................