งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายศราวุฒิ    สาขา
1. นายสำเร็จ    อ่อนสุระทุม
2 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา    โกษาแสง
1. นายอารี    แก้วไพศาล
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงขวัญตา    แสนสุริยวงค์
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายดาริกา    ชนะพจน์
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
5 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กชายทัตพงศ์    ศรีชัย
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
6 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ลำน้ำทวย 1. เด็กชายศุภากรณ์    โยลัย
1. นายณัฐวุฒิ    ธงวิชัย
7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กหญิงอรทัย    บุุญเทียม
1. นายธนาวุฒิ    ค่ำคูณ
8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. นายจีระวัฒน์    คำเกษ
1. นายจักรพงษ์    สรรพโส
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    วัลดี
1. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
10 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงภัทรวดี    แก้วปีลา
1. นายสมนึก    คำประภา
11 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายนครินทร์    โพธิระ
1. นายนิพิธพนธ์    เพ็งลุน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................