งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กหญิงประภาวดี    เขียวค้า
2. เด็กหญิงพิชญา    บุญเทียม
1. นางอรัญญา    แวงดีสอน
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ปานะโต
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กชายรพีภัทร    รัตน์พนา
2. เด็กหญิงวิชาดา    ขันรักษา
1. นางสาวดวงนภา    จันทรชาศรี
2. นางสาวปานสิริ    คงอุ่น
3 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงกันนิยา    ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ไชยวงศ์
1. นายจาระนัย    ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต    ไชยวงษ์
4 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 1. เด็กหญิงรชดา    วงศ์มีแก้ว
2. เด็กหญิงกันติยา    ละเลิง
1. นางสาวสาธิยา    อาจวิชัย
2. นางสุนันท์    แก้วเชื่อม
5 โรงเรียนบ้านหนองท่ม ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงลินดา    โทรัตน์
2. เด็กหญิงอรอุมา    ลาดงเมย
1. นางจุลรัตน์    เกษธานี
2. นางสาวปริยา    วงศ์บาสก์
6 โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงกิติญาดา    บุตรสอน
2. เด็กหญิงธนพร    คงรักษา
1. นางคงคิด    บุญยอด
2. นายพิจิตร    บุญยอด
7 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงประกายทิพย์    ภูวงษา
2. เด็กหญิงปานวเรศ    อินทะประเสริฐ
1. นางสาวพรรณี    ซ้ายสุพรรณ
2. นายอารักษ์    สุวรรธนะ
8 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี แพงลำโขง 1. เด็กหญิงวนิดา    ภาโสม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ภาโสม
1. นางสาวกฤตยา    อภัยโส
2. นางถนอม    ก่ำเสริฐ
9 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงปาริชาติ    วิพรรณะ
2. เด็กหญิงอภัสรา    สงวนบุญ
1. นางสาวมลธิดา    เชื้อแคนอ้น
2. นางสาววิิริยา    สุปัญญา
10 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงวรัญญา    นาโควงค์
2. เด็กหญิงศิริมล    นาโควงค์
1. นางบุญล้ำ    คำหา
2. นางสาววรรณี    โกษาแสง
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    จูมทอง
2. เด็กหญิงวริศรา    แก้วปิลา
1. นางวรรณภา    พรพุทธคุณรักษา
2. นางสมพร    อุผา
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) ตำบลนาคำ 1. เด็กชายภรัณยู    รังศรี
2. เด็กหญิงจรินันท์    รัตนะ
1. นางสาวจินตนา    ปากดี
2. นางสุทิน    โมยะ
13 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าจำปา 1. เด็กชายณัฐภูมิ    คำลือ
2. เด็กหญิงรัชสิตา    อินทรักษ์
1. นางนลพรรณ    แก่นจันทร์
2. นางสาวอัญญิกา    ลวกไธสง
14 โรงเรียนบ้านน้อยทวย ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงพิณทองทา    ตามขมิ้น
2. เด็กหญิงอรทัย    ทุมดี
1. นางจีระนันท์    เจริญราษฎร์
2. นายเก่งกาจ    นาโควงศ์
15 โรงเรียนบ้านดง ชายโขง 1. เด็กหญิงจิรัญญา    ระวิ
2. เด็กชายทัศนัย    ศรีทอง
1. นางสาวสุพรรณี    เผ่าพงษ์
2. นางเอื้องคำ    ขันทะหงษ์
16 โรงเรียนบ้านดอนเตย หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงกานน์ธิดา    ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงสุภนิดา    วงษา
1. นางประไพร    ศรีเทพ
17 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พวงพั้ว
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    คำอ้อ
1. นางปรัศนีย์    วะชุม
2. นายยศศักดิ์    วะชุม
18 โรงเรียนบ้านดงขวาง ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงศศินา    ขันทะชา
2. เด็กหญิงสาธิตา    ยุดลวัฒนานนท์
1. นายสากี    ผูพงษ์
2. นางเยารักษ์    คนตรง
19 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงมนัสชนก    เหง้าละคร
2. เด็กหญิงกัลยากร    อุปทุม
1. นางผ่องใส    ธนภัทรพงษ์
2. นางศุภรัตน์    เจริญรส
20 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายสุทธิภัทร    ปิลอง
2. เด็กหญิงวีรินยากร    งามพักตร์ละออ
1. นางพรสวรรค์    เถรวงแก้ว
2. นางรัชดาภรณ์    แก้วลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................