งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กหญิงทิพย์ชัญษา    พิมพ์นนท์
2. เด็กหญิงอนุสรา    ช่วยโคกสูง
1. นางสาวดวงนภา    จันทรชาศรี
2. นางสาวปานสิริ    คงอุ่น
2 โรงเรียนบ้านหมูม้น หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงพรชิตา    บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงรสรินทร์    สิงห์โพธิ์
1. นางสาวฉวีวรรณ    สมเทพ
2. นางอุราวรรณ    ห้วยทราย
3 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงปิยะวดี    ศรีเชียงหวาง
2. เด็กหญิงกรกมล    บุพรม
1. นายจาระนัย    ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต    ไชยวงษ์
4 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 1. เด็กหญิงปดิวรัดา    มาค้าย
2. เด็กหญิงพรชิตา    ไชยสุโพธิ์
1. นางสาวรจนา    ตันสาย
2. นางสุขสมคิด    ทนคำดี
5 โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงนภัสสร    พิลา
2. เด็กหญิงวนิดา    แสนออม
1. นางคงคิด    บุญยอด
2. นายพิจิตร    บุญยอด
6 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    พรหมมินทร์
2. เด็กหญิงเกศินี    จันดาประดิษฐ์
1. นางสาวพรรณี    ซ้ายสุพรรณ
2. นายอารักษ์    สุวรรธนะ
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) แพงลำโขง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี    โมธรรม
2. เด็กหญิงอรปรีญา    ผาสีดา
1. นางกนกกาญจน์    ศรีสำราญ
2. นางพุทธพร    ทุมวรรณ
8 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ไชยบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คำลือ
2. เด็กหญิงวรรณภา    คำลือ
1. นางรัตนา    บุทา
2. นายสนัทนันท์    เดชขันธ์
9 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) ท่าจำปา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี    คำลือ
2. เด็กหญิงสมใจ    บุญเทียม
1. นางขวัญนภา    จอมแก้ว
2. นางฉัตรแก้ว    เคิร์กแฮม
10 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายกอบเกียรติ    นนท์เข็มพรหม
2. เด็กหญิงรัตติยากร    แสนสุข
1. นางสาวมลธิดา    เชื้อแคนอ้น
2. นางสาววิิริยา    สุปัญญา
11 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว 1. เด็กหญิงธิวา    แสนหอม
2. เด็กหญิงภาฝัน    พลชัย
1. นางบุญล้ำ    คำหา
2. นางสาววรรณี    โกษาแสง
12 โรงเรียนบ้านนาคำ ตำบลนาคำ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ป้องทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    คำเสียง
1. นางสาวธิดารัตน์    บัวพินธุ
2. นายพายับ    บัวพินธุ
13 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ยะภักดี
2. เด็กหญิงจณิสตา    รักษา
1. นางวรรณภา    พรพุทธคุณรักษา
2. นางสมพร    อุผา
14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงสุภัสรา    แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงพิณธิรา    แก้วอินธิ
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
15 โรงเรียนบ้านน้อยทวย ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงปวีณา    พิมสลัด
2. เด็กหญิงกัลยา    อุเทนจันทร์
1. นางจีระนันท์    เจริญราษฎร์
2. นางวัชราภรณ์    กองไชย
16 โรงเรียนบ้านดง ชายโขง 1. เด็กหญิงขวัญธิดา    มีนาคะ
2. เด็กหญิงเมฆขลา    ใจมา
1. นายคมจิต    คำป้อง
2. นางเอื้องคำ    ขันทะหงษ์
17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงชญาณี    ชัยภูมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์    เดชโฮม
1. นางกรรจนา    เดชโฮม
2. นางดารุณี    ทองนู
18 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์    สีวิคำ
2. เด็กหญิงดาวประกาย    ทุมทัดทราย
1. นายสุคนธ์    โกษาแสง
2. นายเชิดชัย    โกษาแสง
19 โรงเรียนบ้านดงขวาง ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงพิยดา    อุผา
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สิงห์งอย
1. นายสากี    ผูพงษ์
2. นางเยาวรักษ์    คนตรง
20 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤษณะ    คำเกษ
2. เด็กชายหนึ่งพิรม    คำเกษ
1. นางสาวดวงเนตร    พิมพาเลีย
2. นางสาวดวงเนตร    พิมพาเลีย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................