งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล    บุญเทียม
2. เด็กหญิงพาดี    เขียวค้า
1. นายสำเร็จ    อ่อนสุระทุม
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ปานะโต
2 โรงเรียนบ้านหมูม้น หนองซนดอนเตย 1. นางสาวนัทธิดา    สานทอง
2. นางสาวเยาวลักษณ์    แสนเสิก
1. นางสาวฉวีวรรณ    สมเทพ
2. นางอุราวรรณ    ห้วยทราย
3 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ปากดี
2. เด็กหญิงอาริยา    ประกิ่ง
1. นางสาวกมลวรรณ    วิพรรณะ
2. นายอารี    แก้วไพศาล
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงกันตนา    พลเหลือ
2. เด็กหญิงอรพรรณ    โสเก่าข่า
1. นายเทวินทร์    วดีศิริศักดิ์
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงวริศรา    เดชทะสอน
2. เด็กหญิงวิยะดา    เดชทะสอน
1. นางพรพิศ    บรรลือ
2. นางสาวเนตรทิพย์    วงษาดี
6 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กหญิงพัชรี    บุตทศ
2. เด็กชายสุทธิราช    บัญชาวัง
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
2. นางสาววันท์นภา    พูลกิจวัฒนา
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ชินบูรณ์
2. เด็กหญิงสุริสา    น้อยน้ำคำ
1. นายปรัชญา    กิติศรีวรพันธุ์
2. นางศศิธร    กิติศรีวรพันธุ์
8 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ทองนู
2. เด็กหญิงชรินรัตน์    กุลภา
1. นางบรรจง    แดงวิเศษ
2. นางสาวสายรุ้ง    พันพั่ว
9 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงเมวิกา    ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    คำเกษ
1. นางดวงเนตร    พิมพาเลีย
2. นางดวงเนตร    พิมพาเลีย
10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    จันทะโค
2. เด็กหญิงสุธาพร    ไชยพรม
1. นางนิพาภรณ์    คะลีล้วน
2. นางมณีรัตน์    อุ่นเทียมโสม
11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คำศรีนวน
2. เด็กหญิงกรรธิมา    นาโควงศ์
1. นางปราณี    ท้าวกลาง
2. นายโชคชัย    ชาสงวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................