งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายเฉลิมพร    ภูมิลา
1. นายสำเร็จ    อ่อนสุระทุม
2 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงภรณ์ธาวี    บุพศิริ
1. นางดอกแก้ว    บุพศิริ
3 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงอมรินทร์    แก้วไพศาล
1. นายอารี    แก้วไพศาล
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายปิยะน้ฐ    หลาบเงิน
1. นายเทวินทร์    วดีศิริศักดิ์
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงอารยา    สมชัย
1. นางสวาท    โชติวังโส
6 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายเฉกชรินทร์    โมธรรม
1. นายบุญมา    แก้วดี
7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงนฤมล    แสนศรี
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายวิทยา    ลาพรม
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
9 โรงเรียนบ้านนาเข โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    พรมเชียง
1. นางสาวกณิกนันท์    ภูดีทิพย์
10 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พันธ์หนอง
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
11 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    สามพันธ์
1. นายวิชิต    วะบุตร
12 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ผาละพัง
1. นายอุทัยพงษ์    อุดมเดชาเวทย์
13 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ลำน้ำทวย 1. เด็กชายอินทร    กัลยาฤทธิ์
1. นายณัฐวุฒิ    ธงวิชัย
14 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    นนทะศรี
1. นางสาวสาวิตรี    วรวงศ์
15 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กชายสันติภาพ    สุขรี่
1. นายสมนึก    คำประภา
16 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์    คะดุน
1. นายไตรภพ    โคตรมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................