งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ค้อพัฒนา 1. เด็กชายรัชพล    แสนคำพล
2. เด็กชายกันต์กวี    พรมทะยาง
3. เด็กชายอานนท์    แก้วดานา
1. นายสุรพงษ์    สุวรรณไตรย์
2. นายสุวพล    เป้ดทิพย์
2 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 1. เด็กชายอิทธินาจ    ภูมิแสง
2. เด็กชายทศวรรษ    สุพิชญ์
3. เด็กชายธนภัทร    สุวรรณมาโจ
1. นางสาวนารินทิพย์    สิงห์งอย
2. นายพยัญ    พรมจันทร์
3 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง โพนทองนาเข 1. เด็กชายธีรภัทร    นันทะวงศ์
2. เด็กหญิงสายสมร    นันทะวงศ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    บัวหอม
1. นางบรรณฑรวรรณ    ป้องกัน
2. นางสาวรัตติกาล    อุดมกัน
4 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายจีกรี    เสนสุข
2. เด็กชายบวรรัตน์    ปัญญาสาร
3. เด็กชายจตุพร    เอิบอิ่ม
1. นางฌาริญญา    วะชุม
2. นางประกอบ    คำชนะ
5 โรงเรียนบ้านคำไฮ ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงภัชชนก    กุนันท์
2. เด็กหญิงปาณิศา    สินธุวงค์
3. เด็กชายสุขสันต์    ตุ้มจันอัด
1. นางนพมาศ    บุพศิริ
2. นางพลอยเพชร    อัมไพพันธ์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฝ่ายพนอม
2. เด็กหญิงชนภัทร    อนุวรรณ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ไกลถิ่น
1. นางจรูญศรี    อุดมเลิศปรีชา
2. นายธีรพงษ์    สาพุฒ
7 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงวิไลพร    พิมพ์ศรีเมือง
2. เด็กหญิงกนิฐา    นนท์เข็มพรม
3. เด็กชายนที    ทับสีแก้ว
1. นายวิทิต    มรดก
2. นายสุริยา    ป้องหลักคำ
8 โรงเรียนบ้านนาคำ ตำบลนาคำ 1. เด็กชายนครกร    ป้องทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ    นิที
3. เด็กชายสมปราชญ์    ผุดผาด
1. นางสาวธิดารัตน์    บัวพินธุ
2. นายหฤษฎ์    เสนพันธ์
9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายราชินทร์    บุบผาเต
2. เด็กชายคฑายุทธ    เอกจักรแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร    มุลลารักษ์
1. นายวิษณุพงศ์    วงษาเนาว์
2. นางสาวอรอนงค์    โคตรน้อย
10 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสุดาพร    ผิวบาง
2. เด็กหญิงนุสรา    อาลัย
3. เด็กชายอัครวินทร์    ยอดดำเนิน
1. นายประศาสน์    ลักขณานุกูล
2. นางแค๊ชริยา    ลักขณานุกูล
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงอรณิชา    ไชยพันธ์
2. เด็กชายอรรคพล    แสนศรี
3. เด็กหญิงรุ่งรุจี    ภาโสม
1. นางชะอ้อน    สินไชย
2. นายสุภาพ    ยันทะแย้ม
12 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ท่าจำปา 1. เด็กชายธนพร    อุดานนท์
2. เด็กชายเขมศักดิ์    สมสนุก
3. เด็กหญิงอชิตา    พันโน
1. นางสุมาลี    ตักโพธิ์
2. นายไมตรี    ตักโพธิ์
13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงเขมจิรา    สุขขีเหล็ก
2. เด็กหญิงปิยนุช    กุตะวัน
3. เด็กหญิงรินธรา    จารเหนือ
1. นายตระเตรียม    จิตจักร
2. นางสุวรรณา    จิตจักร
14 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง 1. เด็กชายรพีภัทร    ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายสุรชาติ    ทำนุ
3. เด็กหญิงรติมา    เสนเพ็ง
1. นางสาวระวีวรรณ    พิมภักดี
2. นางสาวอิสระ    ชอนบุรี
15 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ขันตา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    พนาศูนย์
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ไตรเทน
1. นางสาวอรนุช    ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    กำภูศิริ
16 โรงเรียนบ้านดง ชายโขง 1. เด็กชายศุภกร    ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงนันทิตา    เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงอิสริยา    ศรีวรสาร
1. นายพงษ์พรรณ    ขันทะหงษ์
2. นางเอื้องคำ    ขันทะหงษ์
17 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กชายจุมพล    มังลา
2. เด็กชายนันทกร    วงศรีชู
3. เด็กชายบีม    วงศรีชู
1. นายประโยชน์    วะชุม
2. นางสถาพร    อ่อนดี
18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายศุภกิตติ์    วงคำ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    ไชยเทศ
3. เด็กหญิงกรรวี    คำเกษ
1. นางนิภาลัย    ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ    สินสุนทรพงศ์
19 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แสงไธสง
2. เด็กชายวีรวัฒน์    มากอง
3. เด็กชายอนุวัฒน์    โยลัย
1. นายกมล    พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นายอดิศักดิ์    สีการัง
20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายสุทธิภัทร    คะดุน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    อุผา
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์    จันทร์ศรี
1. นางบังอร    ผาพองยุน
2. นางพรพิศ    ศรีพลมาตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................