งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายพิชัย    บุญเทียม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขียวค้า
3. เด็กชายประวิทย์    เขียวค้า
1. นางสาวบุษรา    ดวงปรีชา
2. นายสำเร็จ    อ่อนสุระทุม
2 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม 1. เด็กหญิงประกาวัลย์    ทมถา
2. เด็กหญิงพีรดา    กาเทพ
3. เด็กหญิงชมพูนุช    แก้วเชื่อม
1. นางชไมพร    นันท์มัจฉา
2. นางนิภาพร    วงชนะ
3 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง โพนทองนาเข 1. เด็กชายภัทรพล    สุริฝ้าย
2. เด็กชายเกริกไกร    บุญรินทร์
3. เด็กชายครรชิต    ดาเกษ
1. นางสาวรัตติกาล    อุดมกัน
2. นางสาวอ้อมพร    ชะนะดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านปฏิรูป ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายวรัญญูู    พิมทอง
2. เด็กหญิงเนื้อทอง    อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ธรรมทาทอง
1. นางประภาพร    ไชยสัตย์
2. นางเพ็ชรัชดา    พรมโคตร
5 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงหทัยกาญ    เขื่อนขันธ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    วิลัยหล้า
1. นางสาวศิรินทรา    จันทวัฒน์
2. นายสิทธิพงศ์    พลทองเติม
6 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) ท่าจำปา 1. เด็กหญิงวิพารัตน์    วังอุปัดชา
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงอรทัย    วอนาม
1. นางขวัญนภา    จอมแก้ว
2. นางฉัตรแก้ว    เคิร์กแฮม
7 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายนาวิน    พรมดวงดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    สิงห์ปรีชา
3. เด็กชายสุทธวีร์    มูลพงษ์
1. นางอรวรรณ    วงศ์ณะรัตน์
2. นายไชยวัฒน์    บุญเทียม
8 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงกรกนก    เอี่ยมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสาธิกา    ผลาเลิศ
3. เด็กชายกิติพันธ์    สุทธิอาคาร
1. นายวิทิต    มรดก
2. นายสุริยา    ป้องหลักคำ
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงชมพูนุช    พุฒพวง
2. เด็กหญิงจริญญา    วายโสกา
3. เด็กชายพชรโชติ    โชติวังโส
1. นางชะอ้อน    สินไชย
2. นายธนวัฒน์    คัณทักษ์
10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายกฤษณะ    เพ็ชรอุเทน
2. เด็กชายนราทิพ    เดชทะสอน
3. เด็กชายรักพงษ์    ทองศรีลา
1. นายตระเตรียม    จิตจักร
2. นางสุวรรณา    จิตจักร
11 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย หนองแวง 1. เด็กชายพนม    มิ่งกุละ
2. เด็กชายณัฐพล    ติธรรม
3. เด็กชายนิรัตน์    ศรีชนะ
1. นายนิพนธ์    แก้วกัณหา
2. นางรุ้งลาวัลย์    พิมภักดี
12 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายรณชิต    เขียวค้า
2. เด็กชายอัครพล    ไสยศาสตร์
3. เด็กหญิงนัชญานันท์    เขียวค้า
1. นางสาวอรนุช    ไชยพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    กำภูศิริ
13 โรงเรียนบ้านดง ชายโขง 1. เด็กชายเกริกพล    เสาหงษ์
2. เด็กชายวิวรรธน์    โพชะโน
3. เด็กชายกฤษฎา    ศรีวรสาร
1. นายคมจิต    คำป้อง
2. นางเอื้องคำ    ขันทะหงษ์
14 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายนราวิทย์    ทองนู
2. เด็กชายสถาพร    แก้วกล้า
3. เด็กชายศุภกิจ    คำชนะ
1. นายประชื่น    คำชนะ
2. นางสาวสิรินภา    คำชนะ
15 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายฐาปกรณ์    ใหญ่ปางแก้ว
2. เด็กชายพาณิชย์    ผาสีดา
3. เด็กชายสิทธิชัย    อุปศรี
1. นางสาวชนิดา    ปิลอง
2. นายสุคนธ์    โกษาแสง
16 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กชายพงศกร    อุสาพรหม
2. เด็กชายศักย์นรินทร์    ขาวสอาด
3. เด็กชายนิรุช    วงค์โพนทอง
1. นางพินยา    ปราณี
2. นางรัชนี    วงศ์ตาผา
17 โรงเรียนบ้านดอนเตย หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงพรหมพร    เชียงขวาง
2. เด็กชายณัฒวุฒิ    โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กชายศักดิ์ดา    โทแก้ว
1. นางสาวปานฤทัย    วงษา
2. นางราวรรณ์    สุขรี
18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายศุภณัฐ    ไชยเทศ
2. เด็กชายอัครพล    ด่างเกษี
3. เด็กชายธาดา    คำเกษ
1. นางนิภาลัย    ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ    สินสุนทรพงส์
19 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายคงคา    ใจบุญ
2. เด็กชายนรเสฏฐ์    กุณะส่งสวัสดิ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    เคนพละ
1. นางปราณี    ท้าวกลาง
2. นายไกรวิทย์    ไชยมงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................