งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายพุทธมนต์    ศรีหะมงคล
2. เด็กชายอานนท์    พรหมโสภา
3. เด็กชายทวีสุข    บุญเทียม
1. นางสาวบุษรา    ดวงปรีชา
2. นายสำเร็จ    อ่อนสุระทุม
2 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายประกฤตฎ์    สุธรรม
2. เด็กหญิงวนิดา    จันชะล้ำ
3. เด็กหญิงอวัสดา    บุพศิริ
1. นายคมกริช    เสรีธรรมะพิทักษ์
2. นายอารี    แก้วไพศาล
3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายอนุรักษ์    ภู่เกตุ
2. เด็กชายไพรัตน์    ไตรมีแสง
3. เด็กหญิงมินทร์ประภา    ราชรามทอง
1. นางสาวขวัญตา    หล้าบา
2. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์    มนทินวาส
2. เด็กชายอภิชัย    โคตะบิน
3. เด็กชายสมรักษ์    ไชยปัญหา
1. นายคำหมุน    อินทอง
2. นางไก่แก้ว    อินทอง
5 โรงเรียนบ้านพนอม ชายโขง 1. เด็กชายอิทธิพลชัย    ไชยกุล
2. เด็กชายเพชรพนม    พรมอินทร์
3. เด็กชายอนุชิต    นิจภักดี
1. นายชาญชัย    เจริญขันธ์
2. นางสาววันท์นภา    พูลกิจวัฒนา
6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายพงศกร    รังสีคาญ
2. เด็กชายพงศกร    เชียงขวาง
3. เด็กชายสุพัฒชัย    มัตราช
1. นางสาวนฤมล    ภูดีทิพย์
2. นายสุริยา    นครใชย
7 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ลำน้ำทวย 1. เด็กชายอดิเทพ    จริตรัมย์
2. เด็กชายกฤษณพล    โยลัย
3. เด็กชายวัยยุทธ    เงินลุนปา
1. นายณัฐวุฒิ    ธงวิชัย
2. นางมยุรี    ธงวิชัย
8 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายพัชรพล    ทุมสาย
2. เด็กชายจิรภัทร    ไชยเทศ
3. เด็กชายวัชรากร    จุลขันธ์
1. นางผ่องใส    ธนภัทรพงศ์
2. นางสุภรัตน์    เจริญรส
9 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายพัฒนากร    พันจี
2. เด็กชายเศรษฐกิจ    กิติผง
3. เด็กชายพิทยา    นครังสุ
1. นายวัชรพงษ์    คำวัน
2. นางสาวสาวิตรี    วรวงศ์
10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายนัฐพงษ์    อะคะศรีวร
2. เด็กหญิงจันทมาศ    เคนพะนาน
3. เด็กหญิงทักษิณา    สิทธิ
1. นางปราณี    ท้าวกลาง
2. นายโชคชัย    ชาสงวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................