งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอ้วน ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงชลธิชา    เสนพันธ์
1. นายกฤษฎา    เมาะลาษี
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงพิยดา    ทองสาม
1. นางพินีนุช    สกุลซ้ง
3 โรงเรียนบ้านดอนแดง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงเทพาธิป    ขันทะชา
1. นางแววตา    ฟังอารมณ์
4 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงยุวดี    บุญมาวงษา
1. นางปทุมรัตน์    มันทะ
5 โรงเรียนบ้านหัวหาด แพงลำโขง 1. เด็กหญิงอธิชนันท์    แสงขาว
1. นางพิสมัย    สาผิว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................