งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 338
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กหญิงพิชชาภา    วงศ์อินทรยู
1. นางสาวกุสุมา    โชติวังโส
2 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงอัญชลี    สุรันต์
1. นายสินสมุทร    สินธุศิริ
3 โรงเรียนบ้านหาดแพง ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงฐิติชยา    สิงห์งอย
1. นางหนึ่งฤทัย    ธรรมยาฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................