งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงวัลลี    ผูกจันทร์
2. เด็กหญิงฐิณัดดา    เดชทะศร
3. เด็กหญิงมณีเมขลา    ชอบสะอาด
4. เด็กชายบัญชาการ    งามอินทร์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทองสาม
6. เด็กหญิงศุภสุดา    บุญมาโค
7. เด็กชายกิตติภพ    ทรายทวีป
8. เด็กหญิงวารุณี    ปาจะ
9. เด็กหญิงพิยดา    ทองสาม
1. นายกิตติพงษ์    อัคศรี
2. นางรัตนาภรณ์    วาตานาเบ้
3. นางสาวอรพินทร์    เพียพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................