งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์    จักรบุตร
2. เด็กชายสุดที่รัก    วงศรีชู
3. เด็กชายนลธชัย    บุตรราช
4. เด็กชายนลธวัฒน์    บุตรราช
5. เด็กชายเจษฎา    โคตพรม
6. เด็กชายวีระ    วงศรีชู
7. เด็กชายคุณาวัจน์    ไชยต้นเทือก
8. เด็กชายพงศกร    ดีแสง
9. เด็กหญิงพัชรพร    ไชยมงค์
10. เด็กหญิงดมิสา    บุนนท์
11. เด็กหญิงอภิสรา    บุญอาษา
12. เด็กหญิงศศิธร    จันเติม
13. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุสาพรหม
14. เด็กหญิงสุวิษา    นาโควงค์
15. เด็กชายภูมินทร์    โคตพรม
16. เด็กชายวัชรินทร์    อุทัย
17. เด็กชายเจษฎา    มีคล้าย
18. เด็กชายนพดล    ลือลิน
19. เด็กชายเจษฎา    บุตราช
20. เด็กหญิงสิริยา    สุขสายไทยชะนะ
1. นางฉันทนา    ไชยต้นเทือก
2. นายประเภท    วะชุม
3. นางสาวพัทยา    อุสาพรหม
4. นายสุพิศ    นาโควงค์
5. นายสุริยันต์    โคตรมิตร
6. นางเกียวทอง    วะชุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................