งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ แพงลำโขง 1. เด็กชายปฏิพล    บุตรบุญ
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    ทาคำเสน
3. เด็กชายสิทธิกร    ภาโสม
4. เด็กชายอัครพล    คำธิ
5. เด็กชายธนวัฒน์    จันทร์แลง
6. เด็กหญิงชนานุช    รังศิริ
7. เด็กหญิงนัณทวดี    เทพเศรษฐา
8. เด็กชายปัญญา    อินทร์ก้อ
9. เด็กชายสายัณห์    แอ๊ดผุย
10. เด็กชายอธิบดินทร์    นะคะจัด
11. เด็กชายดนัย    ยอดวงษา
12. เด็กชายอดิศักดิ์    คำธิ
13. เด็กชายทวีศักดิ์    ป่าข้างฮุง
14. เด็กหญิงปวีณา    หล้าอ่อนสา
15. เด็กหญิงจิราพร    โพธ์พันธ์
16. เด็กหญิงแพรววาว    ไชยราช
17. เด็กหญิงปวีณา    ศักดิ์มงคลไพศาล
18. เด็กหญิงอรอุมา    ปรารมภ์
19. เด็กหญิงอรอนงค์    สาวะเนตร
20. เด็กหญิงสุพิชญา    คำชนะ
21. เด็กชายมนตระการ    โฮมจัตุรัส
22. เด็กหญิงมินตยา    ชาญมาตรา
23. เด็กหญิงบุตรสตรี    เศษสูงเนิน
24. เด็กหญิงนริศรา    สาระไชย
25. เด็กหญิงธิดา    ลันสรี
26. เด็กหญิงกัญญาทิพย์    หารมนตรี
27. เด็กหญิงภาวศุทธิ    พิมทอง
28. เด็กหญิง อภิญญา    รังศรี
29. เด็กหญิง ทักษิณา    เทพเศรษฐา
30. เด็กหญิงธนกร    พิมสอน
31. เด็กชายศราวุฒิ    ยุทธรรม
32. เด็กหญิงธนพร    วันทะวี
33. เด็กหญิง วันวิสา    คำธิ
34. เด็กหญิงชลธิชา    อวยชัย
35. เด็กหญิงธิดารัตน์    รังศิริ
36. เด็กหญิงนุชจรี    ฝ่ายชมภู
37. เด็กหญิงจิรภิญญา    ไชยคำ
38. เด็กชายอนุลักษณ์    หลวงจันทร์
39. เด็กชายพงศธร    เทพเศรษฐา
40. เด็กหญิงนิชาภัทร    คำธิ
1. นางนิรมล    ผาสุขเลิส
2. นายประยงค์    รุ่งจินดารัตน์
3. นายรุ่งเรือง    สมรฤทธิ์
4. นางสาวสุดาวดี    สมรฤทธิ์
5. นางสุภาภรณ์    นารโท
6. นายอรรณพ    ป้องกัน
7. นางอรสา    ลมชิด
8. นายเทพรัตน์    ชัยบุญมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................