งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว 1. เด็กชายกฤษฎา    บุตราช
1. นายประเภท    วะชุม
2 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายภานุวํฒน์    คำลือ
1. นางสาวสุนทรีย์กานต์    ท้าวนาง
3 โรงเรียนบ้านไชยศรี หนองแวง 1. เด็กชายทศพล    ภูมิลา
1. นางอรชา    หมั่นตรวจ
4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง นาทม 1. เด็กชายฤทธิพร    วัจวาทิน
1. นายวัฒนะ    ภูดีทิพย์
5 โรงเรียนบ้านดอนแดง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายชนะศักดิ์    คะพันธุ์
1. นางแววตา    ฟังอารมณ์
6 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายศรายุทธ    อนุญาหงษ์
1. นางสาวกมลวรรณ    วิพรรณะ
7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย ชายโขง 1. เด็กชายอนุวัตร    ศรีวิจิตร
1. นายสิรภพ    พลสุวรรณ
8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา 1. เด็กชายปฐมพงษ์    เพียรเสมอ
1. นายวิทยา    ศรีพวงผกาพันธ์ุ
9 โรงเรียนบ้านโพนบก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายนรินทร์    ออทอลาน
1. นายสนธยา    มันทะ
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา    แดงสุข
1. นางวัชราพร    ผ่านสำแดง
11 โรงเรียนบ้านหัวหาด แพงลำโขง 1. เด็กชายเทพวุฒิ    ภูธร
1. นางสาวสนิท    ผาลี
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายวิชาญ    ครุณะวงศ์
1. นายภูมินทร์    ตระกูลมา
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กชายวันชัย    นาขะมิน
1. นางวิลาวรรณ    อุสาพรหม
14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายยุทธนา    วะตะมะ
1. นางอรอนงค์    ราชปัญญา
15 โรงเรียนบ้านตาล ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กชายวรรณชัย    แก้วมณี
1. นางสาวภัชกาษจน์    ปัฏนา
16 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายซินดนัย    แสนตรี
1. นายอรรถพร    เดชขันธ์
17 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายภานุเดช    ทมถา
1. นายไชยยศ    เผื่อนศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................