งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี 1. เด็กชายวิโรจน์    คำชมภู
1. นางสาวสุนทรีย์กานต์    ท้าวนาง
2 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กชายแสงสุรีย์    ประกิ่ง
1. นายเรืองฤทธิ์    วะชุม
3 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายธนายุส    อินทริง
1. นางสุวดี    บัวสาย
4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายศราวุธ    แก้วไพศาล
1. นางสาวกมลวรรณ    วิพรรณะ
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์    กระแสโสม
1. นายสายันต์    โชติวังโส
6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซนดอนเตย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พระเมือง
1. นางสุนันทา    ฮมแสน
7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ลำน้ำทวย 1. นายนครินทร์    มากอง
1. นายสินสมุทร    สินธุศิริ
8 โรงเรียนบ้านหาดแพง ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายศรัญณ์    อนันทสุข
1. นายสมชัย    ส่องใส
9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายวัฒนา    ทองประดิษฐ์
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
10 โรงเรียนบ้านนาน้อย เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    นามเสาร์
1. นายเทพเทวรรณ    วงษาเนาว์
11 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายอิงครัต    มงคลสกุลกิจ
1. นายประพันธ์    บุญพิมพ์
12 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายศรายุทธ    ไชยเทศ
1. นายกุศล    วรรณวงศ์
13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายพัฒน์สน    เมฆตั้ง
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................