งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กชายฐิตินันท์    บุญประจง
1. นางประยวน    อุสาพรหม
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง 1. เด็กชายธงชัย    เพิ่มทวี
1. นางสุรีรัตน์    โกพล
3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กชายปกรชัย    สวัสดิ์กุล
1. นายสง่า    โกพล
4 โรงเรียนบ้านนาเพียง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กชายจีระศักดิ์    บุพศิริ
1. นายไชยพงศ์    พุทธะอานันต์กุล
5 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    อนุมณฑล
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
6 โรงเรียนบ้านเซียงเซา ร่มสนธิ์ 1. เด็กชายอนุรักษ์    คัณทักษ์
1. นายปิยะวัฒน์    น้อยนาง
7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กชายกฤษวุฒิ    มหาวงศ์
1. นางศิริรักษ์    แซงบุญเรือง
8 โรงเรียนบ้านหัวหาด แพงลำโขง 1. เด็กชายชินวัต    จู่มา
1. นางสาวสนิท    ผาลี
9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กชายศราวุธ    เสนาสี
1. นางอรอนงค์    ราชปัญญา
10 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กชายพีระพล    โหล่คำ
1. นายอรรถพร    เดชขันธ์
11 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา 1. เด็กชายวัชรพงศ์    ชมภูพระ
1. นางไพ    โพธิบุตร
12 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ค้อพัฒนา 1. เด็กชายภัทรพล    นามพะทาย
1. นายชัยรัช    โทรัตน์
13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กชายเจษฎา    เดชทะศร
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................