งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงพัชรา    สิมมา
1. นายสง่า    โกพล
2 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กหญิงอินทุอร    บุญเพียง
1. นางสุภาพักตร์    แก้วสนิท
3 โรงเรียนบ้านโพนแดง เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงศรันยา    หัดระสา
1. นางสุชาดา    จันทะเขต
4 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง นาทม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    บาท้าว
1. นายวัฒนะ    ภูดีทิพย์
5 โรงเรียนบ้านนาเพียง สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา    ประจญ
1. นายไชยพงศ์    พุทธะอานันต์กุล
6 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงอริสา    พุ่มทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา    ยะวังพล
1. นางสาวกมลวรรณ    วงศ์มีแก้ว
8 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) ไชยบุรี 1. เด็กหญิงณัฐมน    สีวะสุด
1. นางสาวเอราวัลย์    ทุมมา
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    พลถา
1. นางนันท์นภัส    รมย์สูงเนิน
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงสุภาพร    สุวรรณพรม
1. นางสาวนิราพร    โทสวนจิต
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงศศิประภา    ศรีมูลตรี
1. นางวัชราพร    ผ่านสำแดง
12 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงสุพิสา    เจริญดี
1. นางสุนันทา    ฮมแสน
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง แพงลำโขง 1. เด็กหญิงสุวพัชร    พรมชาติ
1. นางสาวกอบสุข    บุญชื่น
14 โรงเรียนบ้านจอมศรี ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงปรียาพร    สุธรรม
1. นางวัชรี    แจ้งไชย
15 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทนโนนตาล 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    เพ็ขรนนท์
1. นางเพชรายุธ    ศรีพวงผกาพันธุ์
16 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว 1. เด็กหญิงอวรรษฎา    นาโควงค์
1. นางรัชนี    วงศ์ตาผา
17 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงศรุตยา    กลางนนท์
1. นางจรูญศรี    ท้าวนาง
18 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สมรฤทธิ์
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
19 โรงเรียนบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ 1. เด็กหญิงอริศรา    แก้วสุวรรณ
1. นางสาวปริญญา    รักษาราษฎร์
20 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    เหลินต้ายซ้าย
1. นางสาวกรุณา    ตรีเศียร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................