งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว 1. เด็กหญิงไอลดา    ประกิ่ง
1. นางประยวน    อุสาพรหม
2 โรงเรียนบ้านนาเต่า ค้อพัฒนา 1. เด็กหญิงอภัชชา    จุลแดง
1. นางสาววิลาวัณย์    พิมพ์โยธา
3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทองนาเข 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    สุภรินทร์
1. นายสง่า    โกพล
4 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    โฮมพิมพ์
1. นายภาคิน    สัมพันธ์
5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ร่มสนธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยกา
1. นางสุวดี    บัวสาย
6 โรงเรียนบ้านหนองเทา ชายโขง 1. เด็กหญิงใหม่สุดา    ชอบเสียง
1. นางสาวจารุวรรณ    อ่อนหวาน
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    บุยประคม
1. นางนันท์นภัส    รมย์สูงเนิน
8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แก้วอินธิ
1. นายอัมพล    ชาสงวน
9 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม 1. เด็กหญิงดารุณี    ออทเบาะ
1. นายสุพจน์    กองเกิด
10 โรงเรียนบ้านหาดแพง ลุ่มน้ำสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ิสิงห์งอย
1. นางหนึ่งฤทัย    ธรรมยาฤทธ์ิ
11 โรงเรียนบ้านโพนก่อ เวินพระบาทรามราช 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เมฆตั้ง
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
12 โรงเรียนบ้านโพนจาน ลำน้ำทวย 1. เด็กหญิงสายธาร    อินทา
1. นายวันชัย    พาลีรักษ์
13 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผงบ้านข่าท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ชาดีกรณ์
1. นายเรืองฤทธิ์    ด้วงติลี
14 โรงเรียนบ้านนาน้อย เสียวเหล่าพัฒนา 1. เด็กหญิงทรายขวัญ    ยะคำสี
1. นายเทพเทวรรณ    วงษาเนาว์
15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซนดอนเตย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พันธ์ลา
1. นายไชยยศ    เผื่อนศรี
16 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา    วงษ์ราช
1. นายปรีชา    พิกุลศรี
17 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก นาขมิ้นโพนบกนาใน 1. เด็กหญิงสุลัดดา    ผานาค
1. นายเกรียงไกร    ต้ายบุญเทียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................